Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i Mærsk Contractors Norge AS

Tilsyn: I perioden 21.-23.4.2008 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styring av vedlikehold i Mærsk Contractors Norge AS (MCN), deriblant med bruken av økonomiske erfaringsdata i denne sammenhengen. MCN oppfyller ikke alle kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

”Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning.”

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å

  • undersøke om MCN utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold,
  • vurdere MCNs bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet,
  • undersøke i hvilken grad økonomiske erfaringsdata/kvalitetskostnader ved manglende vedlikehold registreres og benyttes til å forbedre vedlikeholdsstyringen.

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i MCNs styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på MCNs innretninger i Norge.

MCN oppfyller ikke alle kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring.

En del av observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5, og gruppert under følgende hovedområder:

  • Klassifisering av systemer utstyr,
  • dokumentering og formidling av den klassifiseringen som er utført,
  • bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold,
  • avviksbehandling og dokumentering,
  • vedlikeholdseffektivitet,
  • styring av utestående vedlikehold, med mulige konsekvenser for styring av daglig drift.

I tillegg observerte vi en del  forbedringspunkter.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |