Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i Gassco

Tilsyn: I perioden 11.-12.11.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Gassco, med særlig vekt på operatørrollen. Selskapet oppfyller ikke alle kravene i regelverket til styring og sikring av vedlikeholdet.


Ansvaret for den daglige driften av landanlegg og offshoreinnretninger som Gassco er operatør for, tilligger andre selskaper; såkalte TSP-er (Technical Service Provider).

Tilsynet var lagt opp som møter og samtaler med personell i Gasscos organisasjon på Bygnes. Tilsendte styrende dokumenter og dokumenter som ble overlevert i møtene, ble benyttet under tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

”Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning.”

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket.

Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften, jf. midlertidig forskrift kapittel VII, og i styringsforskriften, jf. midlertidig forskrift kapittel IV.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Gassco oppfyller regelverksbestemmelsene i rollen som operatør, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 42-47, jf. midlertidig forskrift § 34 om vedlikehold, jf. rammeforskriften § 5 om ansvar etter denne forskriften, jf. midlertidig forskrift § 4 om hvem forskriften retter seg mot, jf. rammeforskriften kapittel IV om styring av petroleumsvirksomheten §§ 13-15, jf. midlertidig forskrift kapittel IV om styring av virksomheten §§ 10-11.

Under tilsynet la vi vekt på hvordan Gassco som operatør planlegger og gjennomfører vedlikeholdsstyring i egen organisasjon og med hensyn til TSP-ene, deriblant hvordan selskapet bruker resultatene av styringen i tilsyns- og oppfølgingsaktiviteter internt og eksternt.

I tillegg ønsket vi å få oversikt over status for vedlikeholdsstyringen, hvordan Gassco sikrer og kan dokumentere at TSP-ene etterlever gjeldende krav, deriblant klassifisering og bruk av resultater innen vedlikehold samt mulige trender eller retninger for utviklingen med hensyn til aldrende innretninger/anlegg og modifikasjoner av disse.

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på presentasjoner av elementer i Gasscos styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifiseringer knyttet til styrende dokumenter og TSP-rapporter om vedlikehold av Gasscos innretninger og anlegg i Norge.

Gassco oppfyller ikke alle kravene i regelverket til styring og sikring av vedlikeholdet.

De av observasjonene våre som er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5 i tilsynsrapporten, hører inn under følgende hovedområde:

  • Systemer for vedlikeholdsstyring og sikring av denne
    - Status for vedlikehold
    - Oppfølging

I tillegg observerte vi noen forbedringspunkter.

Journal 2009/1316

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |