Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold hos Statoil

I perioden 17.-19.4.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styring av vedlikehold hos Statoil. Etter gjennomført tilsyn er det vår vurdering at Statoil ikke oppfyller kravene i regelverket til klassifisering av systemer og utstyr og til bruken av denne klassifiseringen.


Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til den oppfølgingen næringen selv står for.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

"Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning."

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav er særlig gitt i aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 42-46 (lenke) og i styringsforskriften § 13 om generelle krav til analyser (lenke).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å undersøke om Statoil oppfyller kravene til vedlikehold, særlig med tanke på klassifisering av systemer og utstyr og ansvar og roller i den sammenhengen. I tillegg ønsket vi å verifisere etterlevelsen av klassifiseringsdata i alle faser av levetiden.

Resultat fra tilsynet

Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i Statoils styringssystemer (som spesifisert av oss) og samtaler med utvalgt personell, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og prosedyrer og program for utføring av vedlikehold på Statoils innretninger i Norge.

Det er vår vurdering at Statoil ikke oppfyller kravene i regelverket til klassifisering av systemer og utstyr og til bruken av denne klassifiseringen.

Slik klassifiseringen framstår, er det vanskelig å danne seg et korrekt bilde av reell risiko som beslutningsunderlag for vedlikeholdsformål, og dermed av hvor stort vedlikeholdsbehovet er, og hvor mye ressurser det krever.

Observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5 i tilsynsrapporten, og gruppert under følgende hovedområder:

  • Klassifisering og avviksbehandling.
  • Reservedelsstyring.
  • Kompetanse.
  • Dokumentering av beslutningsgrunnlag.
  • Vurdering av konsekvenser for hver klassifiseringskategori.
  • Grunnlag for vedlikeholdsprogram.
  • Manglende klassifisering.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss