Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av tekniske og operasjonelle barrierer på Alvheim FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden fra juni - september 2009 en tilsynsaktivitet for å vurdere hvordan Maersk Drilling Norge AS (MDN) ivaretar sikker drift og arbeidsmiljø på Alvheim FPSO. Det ble blant annet påvist mangelfull styring av viktige organisatoriske og tekniske barrierer på Alvheim.


Aktiviteten ble innledet med et møte (5.6.2009) med landorganisasjonen der også ledere fra Marathon deltok. På møtet presenterte MDN selskapets styrende dokumenter for aktivitets- og barrierestyring, herunder funksjons - og ytelseskrav, vedlikehold, organisasjon og planlegging.

Deretter ble det om bord på Alvheim FPSO i tidsrommet 31.8 – 3.9.2009 gjennomført oppstartsmøte, intervjuer med relevant personell, verifikasjoner i anlegg og dokumenter og et oppsummeringsmøte der Ptil informerte om sine observasjoner.
Implementering, bruk og videreutvikling av arbeidsprosesser og systemer for styring av risiko ved arbeid i prosessanlegget har vært vurdert.

Bakgrunn
Aktiviteten er i hovedsak basert på våre erfaringer etter tidligere tilsyn med MDN i forbindelse med SUT-prosessen, oppfølging og læring av hendelser, søknader om unntak samt erfaringer fra industrien generelt.

Relevante regelverkskrav inkluderer styringsforskriften § 1 om risikoreduksjon og § 2 om barrierer samt relevante krav i aktivitetsforskriften kapittel VI om operasjonelle forutsetninger og kapittel IX om vedlikehold.

Mål
Målet var å vurdere hvordan MDN styrer sentrale aktiviteter på Alvheim FPSO i forhold til relevante regelverkskrav. Særlig har vi vektlagt aktiviteter knyttet til det å sikre at utvalgte tekniske og operasjonelle barrierer fungerer som tiltenkt.

Aktiviteten var knyttet til vår hovedprioritering – teknisk og operasjonell sikkerhet, som har som mål å følge opp at industrien ivaretar sikkerhetskritiske barrierer på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig og i tråd med regelverkets intensjoner.

Resultat
Det ble påvist mangelfull styring av viktige organisatoriske og tekniske barrierer på Alvheim.

Det er vår vurdering at man har utilstrekkelig prioritering av vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr, og også manglende oversikt over hvilke konsekvenser dette kan ha for sikker drift.

Videre er det identifisert mangler knyttet til styring av personellets kompetanse, og det påpekes at tiltak som iverksettes for å sikre læring og forbedring etter hendelser ikke har hatt tilstrekkelig effekt.

Mangler ved styring av løfteoperasjoner og oppfølging av arbeidsmiljøforhold er også påpekt.

Avvik
Tilsynet påviste følgende avvik:

  • Styring av vedlikehold: Mangelfull prioritering og oversikt over utestående vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr og hvilke konsekvenser dette kan ha for sikker drift.
  • Tekniske barrierer - oversikt og tilstand: Mangelfull styring av sikkerhetskritiske barrierer.
  • Kompetansestyring: Mangelfull styring av personellets kompetanse.
  • Læring etter hendelser: Tiltak som iverksettes for å sikre læring og forbedring etter hendelser har ikke tilstrekkelig effekt.
  • Kran- og løfteoperasjoner: Mangelfull styring/organisering av kran- og løfteoperasjoner.
  • System for oppfølging av arbeidsmiljøforhold: Mangelfull oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

Forbedringspunkt
Det ble i tillegg identifisert flere forbedringspunkt:

  • Styring av endringer: Gjennom samtaler med personell – og ved etterspørsel etter relevant dokumentasjon - kom det frem at det ikke foreligger entydige retningslinjer for hvordan man definerer og styrer en endring i pågående arbeidsoperasjoner – inkludert hvem som skal involveres i å vurdere konsekvenser av slike.
  • Bruk av sikker jobb analyse (SJA): Det er ikke satt krav til at ”systemeiere” (produksjon og marine) er deltakere i SJA. Det er utførende som vurderer behov for dette. Petroleumstilsynet stiller spørsmål ved om dette sikrer tilstrekkelig kompetanse til å vurdere alle relevante risikoforhold – inklusive prosessikkerhet/storulykkesrisiko.
     

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |