Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleiningsansatte

Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet (Htil) gjennomfører i 2007 tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleiningsansatte på norsk sokkel. Oppstartsmøtet ble avholdt med deltakere fra involverte operatørselskap, rederier og forpleiningsselskap hos Ptil tirsdag 8. mai.


Selskapene skal i dette tilsynet gjennomføre en egenvurdering av etterlevelse av aktuelle regelverkskrav. De skal presentere en beskrivelse av sine aktiviteter innen dette området for tilsynsmyndighetene, samt planer for korrigering der de eventuelt ser at regelverket ikke etterleves.

I oppstartsmøtet 8. mai ble det foruten myndighetenes gjennomgang av bakgrunnen for og hensikten med tilsynet, gitt presentasjoner om enkelte selskaps prosjekt for å legge til rette for å hindre helseskader og utstøting, samt om nødvendig opplæring for forpleiningspersonell.

Ptil har for dette tilsynet innledet samarbeid med NAV Arbeidslivssenter for å benytte deres kompetanse som bakgrunn for å kunne gi en mer helhetlig vurdering av selskapenes systemer for individuell tilrettelegging.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Tone Guldbrandsen, sjefingeniør Arbeidsmiljø
E-post: tone.guldbrandsen@ptil.no