Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for de ansatte i forpleining - sammendrag

Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet i Rogaland (Htil) førte i 2007 og 2008 tilsyn med styring av renhold og hygiene samt med styring av arbeidsmiljøforhold for de ansatte i forpleining i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. I et likelydende brev har vi informert relevante aktører om våre funn under tilsynet.


31 selskap – operatører, redere og forpleiningsselskaper - ble dekket av tilsynet. Gjennom tidligere tilsyn var det kommet fram at forpleiningsansatte hadde relativt høyt sykefravær og at styringen av renhold og av arbeidsmiljø for de forpleiningsansatte var mangelfull.

Data fra prosjektet Risikonivå på norsk sokkel (RNNS – nå RNNP) hadde også gitt bekreftelse på at sykefraværet og arbeidsbelastningen blant de forpleiningsansatte var høyt.

Tilsynet var også en oppfølging av prosjektet ”Løft for forpleining”, forankret i Sikkerhetsforum, som ble gjennomført i næringen 2001 – 2003.

I tillegg inngår det som en del av Petroleumstilsynets fokus på risikoutsatte grupper.

Hovedinntrykk etter tilsynet
Tilsynet ble ført med:

 • 16 operatørselskaper, inkl ett med egen forpleining.
 • 12 rederier, inkl ett med egen forpleining.
 • Tre forpleiningsselskaper.

Samtlige tre forpleiningsselskap hadde mangelfulle opplysninger i sine svar, så vi valgte å kalle dem inn til egne tilsynsmøter med Ptil og Htil.
 
Ett selskap har fått pålegg (lenke) og i tillegg har ett fått påvist enkelte avvik (lenke). Ellers viste tilsynet en del mangler innen styring av renhold og hygiene samt arbeidsmiljø for de forpleiningsansatte:

 • Med unntak av ett selskap, hadde forpleiningsselskapene stort sett tilfredsstillende styrende dokumenter.
 • Flere beskrivelser viste forbedringspotensial. Enkelte av selskapene hadde sjøl identifisert dette og informerte om at de hadde satt i gang prosesser for å utbedre forholdene.
 • I enkelte selskap hadde arbeidstakermedvirkningen vært mangelfull i utarbeidelsen av besvarelsen og forbedringstiltakene.
 • Det manglet i stor grad systematiske kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljø, og relevant kompetanse blir sjelden involvert.
 • Det var utfordringer knyttet til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
 • Det var høy terskel for innrapportering av mulig arbeidsbetinget sykdom.
 • Tilsynet viste at alle forpleiningsselskapene hadde mangelfulle system for opplæring i helserelatert risiko.
 • Enkelte redere hadde mangelfull oppfølging av forpleiningsselskapet.

Tilbakemeldingene fra selskapene viser at tilsynet har medført en gjennomgang av egne rutiner for styring innen de enkelte elementene, og at dette har bidratt til igangsetting av nyttige prosesser og tiltak.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |