Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av planlagt foringsrørboring på Eldfisk B

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 22.5.-13.6.06 tilsyn med ConocoPhillips (CoPSAS) i forbindelse med selskapets plan om å gjennomføre boring med foringsrør som arbeidsstreng (foringsrørboring) på innretningen Eldfisk 2/7-B. Under tilsynet identifiserte vi både svakheter og positive forhold.


Eldfisk B

Eldfisk B (Foto: Kjetil Alsvik, PPCoN)

Tilsynet var rettet mot CoPSAS styring av aktiviteten der Ptil ønsket å få verifisert samsvar med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten på sokkelen på følgende områder:

 • Krav til brønnintegritet.

 • Krav forbundet med kvalifisering av nytt løfteutstyr.

 • Krav til opplæring og trening.

 • Krav til at resultatene fra risikoanalyser skal omsettes til praktiske tiltak som skal gjennomføres.

 • Krav til oppfølging av underleverandører.

 •  

Tilsynet ble gjennomført med møter og intervjuer hos CoPSAS på land. Tilsynet omfattet også selskapene Tesco og Odfjell Drilling Management.

Bakgrunn for tilsynet

Foringsrørboring* er en ny boremetode som ikke har vært anvendt på norsk kontinentalsokkel tidligere.

Selskapet Tesco har patentert både utstyr og løsninger og er derfor enerådende på den metoden CoPSAS har valgt. Tesco som har ekspertisen, har ingen erfaring med arbeid på norsk sokkel.

Ptil er ikke kjent med at det foreligger nasjonale eller internasjonale standarder for foringsrørboring eller for det utstyret som er enestående for foringsrørboring.

Relativt til konvensjonell boring vil det være en utfordring for de involverte selskapene å planlegge, forberede og måle for så å verifisere at foringsrørboring kan gjennomføres i henhold til HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten.

*Foringsrørboring:
Boremetode hvor en bruker standard foringsrør som arbeidsstreng under boringen til planlagt brønndyp hvor det etterlates og sementeres som foring. Borekroner og annet verktøy som trengs til boreoperasjonen transporteres opp og ned inne i foringsrøret ved hjelp av kabeloperasjoner. Metoden kan ha potensial for sikkerhetsmessige forbedringer sammenlignet med konvensjonell boring og kan gi 20-30% raskere boring.

Formål med tilsynet

Når selskapene på sokkelen skal anvende ny teknologi, nytt utstyr og nye operative prosedyrer skal de involverte se til at kvalifisering og måling opp mot HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten blir gjort.

Ptils formål med dette tilsynet var å få stadfestet at CoPSAS styringssystem ble anvendt for kvalifisering av utstyr og valgte arbeidsprosesser for å kunne styre risiko ved innføring av foringsrørboring som ny boremetode.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet identifiserte vi flere svakheter i CoPSAS rutiner for å måle nye boremetoder og nytt utstyr mot HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten.

Foringsrørboringen som skal iverksettes er stadig under planlegging, men Ptil mener at flere aktiviteter burde vært utført ved tilsynets start.

Videre mener vi at CoPSAS avdeling for planlegging av foringsrørboringen ikke har fått tilgang til eller evnet å bruke den kompetansen som CoPSAS har med hensyn til å systematisk kvalifisere ny teknologi, verifiser nye arbeidsmetoder eller revidere nye selskap slik som Tesco.

Følgende områder med potensial for forbedring ble funnet under tilsynet:

 • Selskapet Tesco hadde ved tilsynets start ikke et styringssystem, noe som også ble avdekket av CoPSAS revisjon som ble gjort i mai 2006.

 • Ptil kan ikke finne at det er brukt en kvalitetsplan ved prosjektplanleggingen som ivaretar verifikasjon av de anbefalinger som blir gitt med hensyn til å utføre foringsrørboring.

 • Foringsrørboring er nytt og det finnes ikke standarder eller industrianbefalinger utover dokumentasjon som Tesco har samlet. Den var ikke gjennomgått verken av Odfjell personell eller av CoPSAS.

 • Det var ikke brukt sakkyndig person for å vurdere nytt løfteutstyr i henhold til retningslinjer gitt i forskrift om maskiner.

 • Kompetansekrav for personell som skal utføre foringsrørboring var ikke etablert.

 • Oppdatering av den kvantitative risikoanalysen for innretningen Eldfisk 2/7 B til også å gjenspeile foringsrørboring var ikke vurdert.

 • Måling av valgt boremetode var ikke systematisk gjennomført mot regelverket. Grunnlaget for dette var at CoPSAS vurderte foringsrørboring som sikrere, men det kunne ikke dokumenteres.

 •  

Det ble under tilsynet også gjort positive observasjoner.

En av de mest framtredende var organisasjonens og personellets vilje og entusiasme for å få i stand foringsrørboring fordi de mente at dette var framtidsrettet, øket HMS-standarden i boreoperasjonen, oppnådde miljøgevinst grunnet mindre utboret kaks og mindre bruk av sement og muliggjorde bedre ressursutnyttelse.

Andre positive observasjoner:

 • CoPSAS viser vilje til å ta i bruk ny teknologi og nye boremetoder ikke minst for å bedre arbeidsmiljøet.

 • CoPSAS yter innsats for å øke kompetansen ved å sende både eget personell og Odfjells personell på opplæring til USA.

 • CoPSAS har inkludert hovedkontraktøren tidlig i prosjektet.

 •  

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss