Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av fabrikasjon og sammenføyning av rørledningen til Norne Satellitter

I perioden 9.-11.3.2005 har vi ført tilsyn med Statoils styring av fabrikasjon og sammenføyning av "clad-pipe" rørledningen til Norne Satellitter (Stær og Svale).


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført etter følgende plan:

  1. Åpningsmøte med NSAT-prosjektet, Hamang 9.3.2005.

  2. Møter, samtaler og verifikasjoner hos leverandør Technip i Orkanger 10. og 11.3.2005.

  3. Oppsummeringsmøte hos Technip i Orkanger 11.3.2005.

  1.  

Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for vår HMS-oppfølging er å

  • se til at aktørene tilrettelegger og sørger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene.

  • se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker og ulykker med tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, herunder hydrokarbonlekkasjer.

  •  

Produksjonsrørledningen for Norne Satellitter (NSAT) skal installeres ved kveiling, og det er liten erfaring med kveiling av clad-rør i petroleumsvirksomheten.

Statoil har gjennomført et kvalifiseringsprogram for anvendelse av denne rørtypen.

Om Norne Satellitter

Nornefeltet er lokalisert i Norskehavet 80 km nord for Heidrunfeltet, og 200 km fra Helgelandskysten på 380 meters havdyp.

Norne med satellitter (kilde: Statoil)Satellittene Stær og Svale bygges ut med havbunnsinstallasjoner knyttet til produksjonsskipet på Nornefeltet.

Produksjonsstart fra satellittene er planlagt høsten 2005. De to feltene skal til sammen produsere rundt 70.000 fat olje per dag.

Gassen, som finnes i relativt små mengder, skal eksporteres sammen med gassen fra Nornefeltet i rørledningen Åsgard Transport.

Svale skal bygges ut med to bunnrammer og Stær med én.

Totalt skal åtte produksjons- og injeksjonsbrønner kobles opp mot Norne.

Formål med tilsynet

Formålet med dette tilsynet har vært å følge opp at fabrikasjonen av "clad-pipe" rørledningen styres og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer, slik at forutsetninger fra design, materialkvalifisering og teknologikvalifisering blir ivaretatt under fabrikasjon og sammenføyning av produksjonsrørledningen for Norne Satellitter.

Videre har det også vært et mål å følge opp Statoils ivaretakelse av påseplikten i forhold til leverandørenes styring av prosjektets leveranser.

Resultat fra tilsynet

Statoil har etablert et styringssystem for leveransen av clad-rør til NSAT.
Dette styringssystemet er implementert i prosjektet, men vi har avdekket noen områder med potensial for forbedring.

Kvalifiseringen av fabrikasjonsprosedyren for clad-røret viser for lave verdier for slagseighet for langsgående rørsveis, og det gjenstår arbeid for Statoil her før petroleumsregelverkets krav er oppfylt.

Kriteriet for aksept av sveisefeil er ikke fullt ut definert ved bruk av Automatic Ultrasonic Testing (AUT), selv om rørfabrikasjonen er i gang og utstyret er i bruk.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss