Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av barrierer på Eldfisk - delrapport

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) fører nå tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) sin styring av barrierer på Eldfiskkomplekset (Eldfisk A, FTP og E). Tilsynet er rettet mot forebygging av storulykker i tilknytning til drift og vedlikehold av prosessanlegg.


Tilsynet gjennomføres i form av revisjon. Deler av tilsynet gjennomføres i samarbeid med tilsynsmyndigheter som deltar i North Sea Authorities Forum (NSOAF) og omfatter arbeidsledelse.

Arbeidsledelse er et prioritert område for NSOAF i 2008, og det blir innen dette temaet gjennomført aktiviteter rettet mot fire operatører på norsk sokkel i år. Den delen av tilsynet som adresserer arbeidsledelse vil pågå utover høsten 2008, med intervjuer i ConocoPhillips sin landorganisasjon – delvis i samarbeid med personell fra Energistyrelsen i Danmark.

Det pågående tilsynet omfatter også vurderinger av ConocoPhillips sitt system for barriereanalyse og hvordan dette implementeres og følges opp på Eldfisk. Denne delen av tilsynet betrakter vi i hovedsak som avsluttet etter besøket på Eldfiskinnretningene i perioden 30.6.-2.7.2008, og tilsynsrapporten er en delrapport for denne delen av tilsynet.

Resultatene fra dette vil inngå i vurderinger av hvordan en slik barrierekartleggingsprosess kan bidra til å skape gode rammebetingelser for at arbeidsledelse på innretningene kan ivareta tilstrekkelig hensyn til barrierenes status. 

Rapport for de gjenværende deler av tilsynet vil bli ferdigstilt vinteren 2008/2009.

Tilsynet ble varslet i april 2008. Det ble avholdt åpningsmøte den 27.5.2008, samtaler i landorganisasjonen den 2.6.2008 og samtaler og verifikasjoner på innretningene i perioden 30.6.-2.7.2008. Denne rapporten er basert på disse aktivitetene og dokumentinnsamling foretatt til og med den 2.7.2008.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for tilsynet er følgende:

  • Under tilsyn med teknisk sikkerhet, sikkerhets-, kontroll- og elektrosystemer, november 2006 (lenke) avdekket vi flere mangler knyttet til status for barrierer. Gjennom dette tilsynet er vi blitt kjent med ConocoPhillips sine planer for gjennomføring av barriereanalyser på Eldfisk. Vi ønsker å få nærmere innsikt i erfaringene som er gjort med denne prosessen gjennom presentasjoner og verifikasjoner.
  • Eksplosjon i hypoklorittenhet og gasslekkasje etter modifikasjon – begge på Eldfisk E sommeren 2007 – hadde sammensatte bakenforliggende årsaker blant annet knyttet til endringsledelse. Vi ønsker å følge opp tiltak implementert etter disse hendelsene.
  • Vi er kjent med ConocoPhillips sine planer om innsendelse av søknad om drift utover designlevetid for Eldfisk, og ønsker gjennom tilsyn rettet mot styring av barrierer å forberede oss til behandling av denne søknaden.
  • NSOAF flernasjonalt revisjonsteam gjennomfører tilsynsserie med tema arbeidsledelse – dette temaet inngår i denne aktiviteten.

 Eldfiskkompleks

Eldfisk

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av barrierer på Eldfisk, og vurdere dette opp mot gjeldende krav. Tilsynet er rettet mot forebygging av storulykker i tilknytning til drift og vedlikehold av prosessanlegg.

Resultat av tilsynet
ConocoPhillips har igangsatt et viktig arbeid for å vurdere ytelse og kritikalitet for barrierer på Eldfisk. Det er også iverksatt tiltak for å bedre sikkerhetsledelse – eksempelvis er det blitt referert til

  • prosessikkerhetskurs for ledende personell,
  • hazop gjennomgang for utvalgte systemer i løpet av 2008.

Vi identifiserte under tilsynet ett avvik fra regelverkskrav knyttet til ytelseskrav for barriereelementer, samt forbedringspotensial på følgende områder:

  • Kvalitetssikring av observasjoner i barriereanalyse.
  • Oppfølging av observasjoner fra barriereanalysen.
  • Identifikasjon av avvik fra minimumskrav og oppfølging av dette.
  • Beskrivelse av arbeidsprosess for barriereanalyse og oppfølging av denne.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |