Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Melkøya

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 17.-19.11.2008 tilsyn med StatoilHydro (SH) og utvalgte entreprenørers styring av arbeidsmiljøforhold på Melkøya.


Vi rettet søkelys på hvordan SH, gjennom sitt system for styring av arbeidsmiljø, identifiserer og følger opp grupper i forhold til den risiko de utsettes for i arbeidsmiljøet.

Melkøya (kilde: StatoilHydro)

Anlegget på Melkøya (kilde: StatoilHydro)

Det ble i løpet av tilsynet gjennomført intervjuer, dokumentgjennomgang og verifikasjoner ute i anlegget.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har gjennomført flere tilsynsaktiviteter som retter seg spesifikt mot arbeidsmiljø på landanlegg siden myndighetsansvaret ble overført fra Arbeidstilsynet til Ptil i 2004.

Bakgrunnen har vært å få innsikt i og oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og aktørenes evne til styring av arbeidsmiljøforhold.

Identifisering og oppfølging av risikoutsatte arbeidstakergrupper er et av fem hovedsatsingsområder for Ptil i 2008.

Under tilsynet på Melkøya var vi spesielt interessert i hvordan grupper av arbeidstakere som utsettes for spesiell risiko identifiseres som en del av den systematiske oppfølgingen av arbeidsmiljøet.

Vi så også på SHs og utvalgte entreprenørers systematiske tilretteleggingsarbeid og oppfølging av arbeidstakere som har redusert arbeidsevne.

Videre vurderte vi samarbeidet og ansvarsfordelingen med entreprenører og underentreprenører i dette arbeidet.

Som en del av tilsynet gikk vi gjennom arbeidstidsordninger som ble praktisert på anlegget og verifiserte i hvilken grad disse var i tråd med regelverket.

Det formelle grunnlaget for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er følgende regelverk:

  • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som gjelder for Melkøya gjennom den midlertidige forskriften.
  • Arbeidsmiljøloven (aml) og relevante forskrifter fra Arbeidstilsynet som gjelder for Melkøya gjennom den midlertidige forskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere i hvilken grad SHs system for oppfølging av arbeidsmiljø fungerte i samsvar med arbeidsmiljøkravene i regelverket samt interne styrende dokument slik at arbeidstakere og arbeidstakergrupper identifiseres og følges opp i forhold til den risiko de utsettes for i arbeidsmiljøet.

Dette omfatter også hvordan SH og utvalgte entreprenører som en del av det systematiske HMS-arbeidet tilrettelegger for og følger opp  arbeidstakere som har redusert arbeidsevne.

Tilsynet hadde også som mål å vurdere samarbeidet mellom ulike aktører i dette arbeidet og verifisere at arbeidstidordningene som ble praktisert på anlegget var i tråd med regelverket.

Resultat av tilsynet
Vi har sett at det arbeides systematisk med arbeidsmiljøforbedringer på Melkøya. Det er blant annet etablert en oversikt over krav på arbeidsmiljøområdet og det er ansatt en yrkeshygieniker i SH som har foretatt verifikasjoner og målinger på kjemikalie- og støyområdet.

Vi har også sett at både SH og hovedentreprenørene BIS, Aibel og ESS er IA-bedrifter og har rutiner for sykefraværsoppfølging.

Ptil har identifisert ett avvik fra regelverket:

  • Den systematiske kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold hos entreprenøransatte grupper er mangelfull.

Det ble identifisert forhold med potensial til forbedring innenfor følgende områder:

  • Oppfølging og tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne varierer mellom arbeidstakergrupper.
  • Oversikt over, og oppfølging av, arbeidsbetinget sykdom hos entreprenørene kan forbedres.
  • Opplæring om arbeidsmiljørisiko til entreprenøransatte grupper kan forbedres.
  • Systematikk for utvikling og oppfølging av tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet kan forbedres for entreprenøransatte grupper.
  • Det er i begrenset grad gjort vurderinger av den totale eksponeringssituasjonen og fare for skade for grupper av arbeidstakere.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |