Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Kårstø

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.-5.6.2008 tilsyn med StatoilHydro og utvalgte entreprenørers styring av arbeidsmiljøforhold på Kårstø.


Gassco er operatør og StatoilHydro er "Technical Service Provider" på Kårstø. Under tilsynet gjennomførte vi intervjuer, dokumentgjennomgang og verifikasjoner ute i anlegget (bildet).

Terminalen på Kårstø (kilde: StatoilHydro)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har gjennomført flere tilsyn som retter seg spesifikk mot arbeidsmiljø på landanlegg siden myndighetsansvaret ble overført fra Arbeidstilsynet til Ptil i 2004. Bakgrunnen for disse tilsynene har vært å få innsikt i og oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og aktørenes evne til styring av arbeidsmiljøforhold.

Identifisering og oppfølging av risikoutsatte arbeidstakergrupper er et av fem hovedsatsingsområder for Ptil i 2008. I dette tilsynet med Kårstø var vi spesielt interessert i hvordan grupper av arbeidstakere som utsettes for spesiell risiko identifiseres som en del av den systematiske oppfølgingen av arbeidsmiljøet.

Det formelle grunnlaget for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er følgende regelverk:

  • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som gjelder for Kårstø gjennom den midlertidige forskriften.
  • Arbeidsmiljøloven (aml) og relevante forskrifter fra Arbeidstilsynet som gjelder for Kårstø gjennom den midlertidige forskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere systemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljø ved anlegget. Vi ønsket blant annet å se hvordan Kårstø, gjennom sitt system for styring av arbeidsmiljø, identifiserte og fulgte opp grupper i forhold til den risiko de ble utsatt for i arbeidsmiljøet. Vi ønsket også å undersøke hvordan samarbeidet og ansvarsfordelingen med entreprenører og underentreprenører fungerte i dette arbeidet.

Målet var å verifisere i hvilken grad StatoilHydros styringssystem fungerte i samsvar med arbeidsmiljøkravene i regelverket samt interne styrende dokument slik at arbeidstakere og arbeidstakergrupper identifiseres og følges opp i forhold til den risiko de utsettes for i arbeidsmiljøet.

Resultat av tilsynet
Ptil har registrert at oppfølgingen av arbeidsmiljøforhold er forbedret på Kårstø ved blant annet etablering av verktøyet WERA, ansettelse av en yrkeshygieniker og utarbeidelse av støykart for områder i prosessanlegget.

Vi har identifisert ett avvik fra regelverkskrav:

  • Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold.

Det ble identifisert forhold med potensial til forbedring innenfor følgende områder:

  • Utvikling og oppfølging av tiltak på arbeidsmiljøområdet.
  • Risikovurdering i forhold til grupper.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |