Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering - design av ny prosessmodul for Valhall

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 14.4. – 7.5.2009 tilsyn med BP Norge AS (BP) sin styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering knyttet til design og fabrikasjon av ny prosessmodul for Valhall. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav og tre forbedringspunkter.


Tilsynet ble ført med møter og intervjuer hos Ptil 14.4. og BP på Forus 29.4, samt intervjuer og verifikasjoner hos Heerema i Nederland 6. - 7.5.2009.

Bakgrunn for tilsynet
BP sendte inn plan for utbygging og drift for Valhall Redevelopment prosjektet til Olje- og energidepartementet den 21.3.2007. Planen omfatter bygging av en ny prosess- og boliginnretning på Valhallfeltet, samt omfattende modifikasjoner på eksisterende innretninger.

Vi førte tilsyn med prosjektering hos Mustang, Houston mai 2007. I januar 2009 hadde vi oppfølging av boligkvarteret hos SLP, England.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at prosjektering skjedde i samsvar med bestemmelser i regelverket som skal sikre tilfredsstillende arbeidsmiljø og materialhåndtering på innretningen, og at de ulike aktørene bidrar til gode og hensiktsmessige løsninger.

Videre var målet med aktiviteten å undersøke om de ulike aktørene har forstått regelverkets krav til arbeidsmiljø og materialhåndtering, og om de har etablert hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold og materialhåndtering.

En viktig del av tilsynet har også vært å verifisere at BP har tilrettelagt for gode prosesser for arbeidstakermedvirkning og innspill fra driftsorganisasjonen.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet fokuserte vi på systemer for oppfølging av arbeidsmiljø og materialhåndtering i prosjektet, og vurdering av enkelte designløsninger.

Vi identifiserte ett avvik knyttet til tilrettelegging for effektiv og forsvarlig materialhåndtering.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter innenfor

  • kompetanse
  • arbeidsmiljøprogram
  • design

Av positive forhold i prosjektet vil vi trekke fram følgende forhold:

  • Kompetansen til arbeidsmiljøpersonellet som var godt integrert i prosjektet
  • Gode systemer for arbeidsmiljøoppfølging
  • Involvering av arbeidstakernes representanter
  • Etablering av tverrfaglig verifikasjonsteam der operasjon, arbeidstakere og arbeidsmiljøkompetanse deltok i jevnlige gjennomganger.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |