Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske ansatte

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 6.-8.10.2008 ført tilsyn med StatoilHydro (SH) og utvalgte entreprenørers styring av arbeidsmiljøforhold og oppfølging lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere på Mongstad.


Det ble i løpet av tilsynet gjennomført intervjuer, dokumentgjennomgang og verifikasjoner ute i anlegget.

Mongstad (kilde: StatoilHydro)

Mongstadanlegget (kilde: StatoilHydro)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har ført flere tilsyn som retter seg spesifikk mot arbeidsmiljø på landanlegg siden myndighetsansvaret ble overført fra Arbeidstilsynet til Ptil i 2004.

Bakgrunnen for disse tilsynene har vært å få innsikt i og oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og aktørenes evne til styring av arbeidsmiljøforhold. Identifisering og oppfølging av risikoutsatte arbeidstakergrupper er et av fem hovedsatsingsområder for Ptil i 2008.

I dette tilsynet på Mongstad var vi blant annet sett på hvordan grupper av arbeidstakere som utsettes for spesiell risiko identifiseres og følges opp som en del av den systematiske oppfølgingen av arbeidsmiljøet.

Vi så på utenlandske ansatte som en potensielt risikoutsatt gruppe på Mongstad og ville derfor se på hvordan SH og entreprenører sikret at HMS-forhold og lønnsvilkår for utenlandske ansatte var i tråd med regelverket. Samarbeidet og ansvarsfordelingen med entreprenører og underentreprenører ble vurdert som en del av tilsynet.

Tilsynet baserer seg på følgende lover og forskrifter:

 • Arbeidsmiljøloven og underliggende forskrifter på arbeidsmiljøområdet.
 • FOR-1996-12-06-1127. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
 • FOR 2003-12-19 nr 1595: Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.
 • LOV 1993-06-04 nr 58: Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.
 • Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett 22. februar 2008 nr. 166 §6.
 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 21.11.2006 nr 1291.
 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land 26. juni 2006 nr 703.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere systemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljø ved anlegget. Vi ønsket blant annet å se hvordan SH, gjennom sitt system for styring av arbeidsmiljø, identifiserer og følger opp grupper i forhold til den risiko de utsettes for i arbeidsmiljøet.

Videre så vi på hvordan SH og entreprenører sikrer at HMS-forhold og lønnsvilkår for utenlandske ansatte er i tråd med regelverket. Vi ønsket også å undersøke hvordan samarbeidet og ansvarsfordelingen med entreprenører og underentreprenører fungerte i dette arbeidet.

Målet var videre å verifisere i hvilken grad SHs styringssystem fungerer i samsvar med arbeidsmiljøkravene i regelverket samt interne styrende dokument slik at arbeidstakere og arbeidstakergrupper identifiseres og følges opp i forhold til den risiko de utsettes for i arbeidsmiljøet.

Resultat av tilsynet
Vi har identifisert to avvik fra regelverket:

 • SHs, DEGs og NEMs systemer for oppfølging av informasjons- og påseplikten var mangelfulle.
 • DEGs hovedleverandør NEM kunne ikke fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos underleverandører og bemanningsforetak.

Det ble identifisert forbedringspunkter innenfor følgende områder:

 • Risikoforhold knyttet til arbeidsmiljø i EVM området var i begrenset grad kartlagt og formidlet arbeidstakerne.
 • Informasjon til utenlandske arbeidstakere som ikke snakker norsk eller engelsk kan forbedres.

Ptil ser det som positivt at SH og DEG forut for tilsynet hadde gjennomført en rekke tiltak for at NEM skulle fremlegge etterspurt dokumentasjon. Både SH og DEG hadde blant annet gjennomført interne tilsyn rettet mot NEM. Ptil ble også varslet av SH forut for tilsynet fordi manglende dokumentasjon fra NEM førte til mistanke om sosial dumping.

Ptil har også merket seg at SH tidlig i byggefasen for EVM-prosjektet har iverksatt tiltak for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske ansatte og håndtere utfordringer knyttet til språk- og kulturforskjeller. Ptil ser det videre som positivt at både SH og DEG vil gjennomføre tiltak for å kunne ivareta sin påse- og informasjonsplikt og forebygge at en ikke i fremtiden kommer i en tilsvarende situasjon.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |