Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø i Transocean

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i desember 2005 tilsyn med Transocean Offshore Ltd sine styringssystemer for arbeidsmiljøforhold offshore.


Tilsynet ble gjennomført med intervjuer hos Transocean på land 13.12., og verifikasjon på Transocean Leader (bildet) i tidsrommet 14.-16.12.

Transocean Leader I tilsynet la vi vekt på:
  • Transocean sitt system for oppfølging av arbeidsmiljø offshore.
  • Gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger.
  • Oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø.
  • Kjemikaliestyring.

Bakgrunn for tilsynet

Oppfølging av arbeidsmiljø er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet, og er derfor også et sentralt punkt i Ptils prioriteringer. Transoceans oppfølging av arbeidsmiljøforhold har tidligere blitt belyst i forbindelse med søknad om (SUT) for blant annet Transocean Leader. Dette tilsynet kan derfor også sees som en oppfølging av denne.

Lenke: Samsvarsuttalelse for Transocean Leader

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet har vært å få en oversikt over Transoceans styringssystem for systematisk oppfølging av arbeidsmiljø i alle faser/ledd av styringssløyfen. Videre har det vært vårt mål å få oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og status på arbeidsmiljøområdet på Transocean Leader som et utgangspunkt for Ptils videre oppfølging av selskapet.

Resultat fra tilsynet

Transocean har gjennomført flere omfattende tiltak som har positiv betydning for arbeidsmiljøet på Transocean Leader. Her kan nevnes lukket system for håndtering av borekaks og kjølingssystemet for borevæske. Det har også vært fokus på opplæring i forbindelse med håndtering av oljebasert borevæske.

Ptils inntrykk av Transoceans system for kjemikaliestyring var positivt, og det ble ikke registrert mangler eller avvik innen dette området.

Vi fikk også et generelt godt inntrykk av Transoceans systemer for kartlegging og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø. Det ble imidlertid registrert et forbedringspotensial i forbindelse med den kartleggingsmetodikken som planlegges brukt fremover.

Tilsynet avdekket ett avvik relatert til mangelfullt arbeidsmiljø i rørhåndteringskabinene. Det ble også identifisert flere områder med forbedringspotensial.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss