Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø i Statoil

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden september - desember 2005 tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Statoils innretninger til havs. I denne forbindelse ble Statoils overordnede styring av arbeidsmiljø vurdert fra UPN-nivå (Undersøkelse og Produksjon Norge) og ut til innretningsnivå. Tilsynet omfattet også entreprenøransatte innenfor boring og spesielt Smedvig som har kontrakten for boring om bord på Gullfaks C (GFC).


Tilsynet la vekt på:

 • Statoils system for oppfølging av arbeidsmiljøforhold offshore.

 • Gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser.

 • Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom og redusert arbeidsevne.

 • Arbeidstakermedvirkning

 • Oppfølging av entreprenøransatte.

 •  

Bakgrunn for tilsynet

Oppfølging av arbeidsmiljø er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet, og er derfor også et sentralt punkt i Ptils prioriteringer. Det har ikke tidligere vært gjennomført tilsyn med helhetlig styring av arbeidsmiljø rettet mot Statoil. Tilsvarende tilsyn med styring av arbeidsmiljø er gjennomført mot andre operatører.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet har vært å få en oversikt over Statoils styringssystem for oppfølging av arbeidsmiljøet på sokkelen. Videre har det vært et mål å få en oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og status på arbeidsmiljøområdet på Statoils innretninger som et grunnlag for videre oppfølging.

Formålet med tilsynet har også vært å verifisere etterlevelse av krav til oppfølging av arbeidsmiljø i alle faser/ledd i styringssløyfen.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket flere svakheter i Statoils styring av arbeidsmiljø i forhold til krav i regelverket. Det ble registrert 5 avvik og 4 forhold med potensial for forbedringer.

Vi er av den oppfatning at viktige årsaker til mangelfull styring av arbeidsmiljø hos Statoil er manglende forståelse i organisasjonen for at krav til arbeidsmiljø har samme formelle status som øvrige HMS-krav i regelverket, og skal følges opp med en tilsvarende systematikk.

Det ble gjennom tilsynet registrert avvik knyttet til følgende forhold:

 • Mangelfull avviksbehandling.

 • Mangelfulle styrende dokumenter (flere avvik).

 • Mangelfull oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

 • Mangelfull involvering av arbeidsmiljøkompetanse ved oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

 • Mangelfull erfaringsoverføring og vurdering av behov for iversetting av forebyggende tiltak.

 •  

I tillegg er det registrert forhold med potensial for forbedringer innen følgende områder:

 • Oppfølging av arbeidsmiljøforhold og individuell helseovervåking for entreprenører.
 • Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom.
 • Utvidet oppholdsperiode om bord på GFC/UPN.
 • Oppfølging av etablerte HMS mål i Målstyring i Statoil (MIS).
 • Uklart hva som atskiller HMS-avvik fra andre avvik.

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Statoil følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak pålegges Statoil å:

1. revidere styrende dokumenter for identifisering, vurdering og håndtering av avvik og unntak slik at disse uttrykker nivå i overensstemmelse med krav i regelverket, jf. rammeforskriften § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, jf. styringsforskriften § 20 om avviksbehandling (rapportens punkt 5.1.2)

2. iverksette en prosess for å identifisere og behandle eventuelle arbeidsmiljøavvik og unntak i UPN, jf. styringsforskriften § 20 om avviksbehandling (rapportens punkt 5.1.1)

3. implementere i styrende dokumenter interne krav til arbeidsmiljø som utfyller regelverkets krav, jf. styringsforskriften § 5 om interne krav, jf. rammeforskriften § 18 om dokumentasjon (rapportens punkt 5.1.2).

Frist for utarbeidelse av planer for å etterkomme pålegget settes til tre uker etter at pålegget er gitt. Planene med beskrivelse av tiltak og frister for gjennomføring, skal oversendes Petroleumstilsynet.

Vi har bedt Statoil om eventuelle kommentarer til varslet innen 20.3.2006.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no