Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø i Saipem

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 18.8. - 1.9. 2005 tilsyn med Saipem sin oppfølging av arbeidsmiljøforhold på Scarabeo 5 (bildet). Tilsynet viste at Saipems styring av arbeidsmiljø inneholder positive elementer i alle ledd av styringssløyfen. Vi identifiserte ett avvik innen styring av arbeidsmiljø.


Tilsynet ble gjennomført med intervjuer hos Saipem på land, hos bedriftshelsetjenesten Mediteam, og verifikasjon på Scarabeo 5.

Tilsynet la vekt på:

  • Gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger.

  • Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom og redusert arbeidsevne.

  • Oppfølging av arbeidsbelastning og restitusjon.

  • Human factors.

  • Arbeidstakermedvirkning/verneombudstjenesten.

  •  

Bakgrunn for tilsynet

Oppfølging av arbeidsmiljø er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet, og er derfor også et sentralt punkt i Ptils prioriteringer. Saipems oppfølging av arbeidsmiljøforhold har tidligere blitt belyst i forbindelse med søknad om (SUT) for Scarabeo 5. Dette tilsynet kan derfor også sees som en oppfølging av denne.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet har vært å få en oversikt over Saipems styringssystem for systematisk oppfølging av arbeidsmiljø i alle faser/ledd av styringssløyfen. Videre har det vært et mål å få oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og status på arbeidsmiljøområdet på Scarabeo 5, som et utgangspunkt for Ptils videre oppfølging av selskapet.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet viste at Saipems styring av arbeidsmiljø inneholder positive elementer i alle ledd av styringssløyfen.

Saipem har de siste årene også gjennomført flere omfattende forbedringstiltak som har betydning for arbeidsmiljøet på Scarabeo 5. Her kan nevnes ny borebu, nye shakere, forbedret sikt i dekkskran, støyreduksjon bl.a. i maskinkontrollrom, nytt system for dynamisk posisjonering og nytt vaskeri.

Tilsynet avdekket ett avvik innen styring av arbeidsmiljø. Dette avviket gjelder kjemikaliestyring. Det ble også identifisert en del områder med forbedringspotensial.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss