Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø i ConocoPhillips

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 10.-26.11.2004 tilsyn med styring av arbeidsmiljø på ConocoPhillips Skandinavia AS (CoP) sine innretninger. Under tilsynet påviste vi flere avvik og har gitt selskapet varsel om pålegg. Vi registrerte også positive elementer i CoPs oppfølging av arbeidsmiljø.


Vårt varsel om pålegg gjelder blant annet bruk av tilstrekkelige ressurser med relevant, spesifikk arbeidsmiljøkompetanse på en systematisk måte i oppfølgingen av arbeidsmiljøet.

Videre gjelder varselet om pålegg en gjennomgang av selskapets system for styring av arbeidsmiljø, herunder etablering av spesifikke krav til arbeidsmiljø, etablering av rutiner for systematisk kartlegging og vurdering av arbeidsmiljø opp mot krav, forbedring av systematikk for identifisering, risikovurdering og håndtering av avvik samt systematisk oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger.

Tilsynet ble gjennomført som et generelt tilsyn rettet mot styring av arbeidsmiljø på CoP sine innretninger, men var spesielt rettet mot arbeidsmiljøoppfølgingen på Ekofisk Kompleks (bildet).

 

Ekofisk Kompleks. Kilde: ConocoPhillips

Vi har i tilsynet valgt ut Bjørge Norcoats stillasavdeling for å se på CoPs oppfølging av entreprenørenes arbeidsmiljø.

Bakgrunn for tilsynet

Oppfølging av arbeidsmiljø er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet, og er derfor også et sentralt punkt i Ptils prioriteringer.

Det har ikke tidligere vært gjennomført tilsyn med helhetlig styring av arbeidsmiljø mot CoP.

Tilsvarende tilsyn med styring av arbeidsmiljø er gjennomført også mot andre operatører.

Lenke: Tilsyn - styring med arbeidsmiljøforhold i Hydro

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet har vært å få en oversikt over CoP sitt styringssystem for systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet på sokkelen. Videre har det vært et mål å få en oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og status på arbeidsmiljøområdet på CoP sine innretninger som et grunnlag for videre oppfølging.

Målet med tilsynet har også vært å verifisere etterlevelse av krav til systematisk oppfølging av arbeidsmiljø i alle faser/ledd i styringssløyfen.

Tilsynet har derfor hatt fokus på styringselementer framfor detaljer innenfor de ulike fagområdene.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet påviste vi flere svakheter i CoPs systematikk for styring av arbeidsmiljø i forhold til krav i regelverket.

Det ble registrert åtte avvik og fire forhold med potensial for forbedringer.

Ptil er av den oppfatning at viktige årsaker til mangelfull styring av arbeidsmiljø hos CoP er manglende bruk av fagkompetanse innenfor arbeidsmiljøområdet, samt manglende forståelse i organisasjonen for at krav til arbeidsmiljø har samme formelle status som øvrige HMS-krav i regelverket, og skal følges opp med en tilsvarende systematikk.

Det ble gjennom tilsynet registrert avvik knyttet til blant annet følgende forhold:

 • Mangelfull beskrivelse av selskapets interne krav til arbeidsmiljø.
 • Selskapets systematikk for gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger og oppfølging av arbeidsmiljøforhold for egne og entreprenøransatte.
 • Selskapets systematikk for identifisering og håndtering av avvik fra regelverk og interne krav.
 • Mangelfull bruk av arbeidsmiljøkompetanse ved kartlegging, oppfølging og verifikasjoner.
 • Manglende bruk av data om arbeidsbetinget sykdom (ABS) i analyser av arbeidsmiljøet og forebyggende arbeid.

I tillegg er det registrert forhold med potensial for forbedringer innen følgende områder:

 • ConocoPhillips sin oppfølging av støy.
 • Oversikt over og samspill mellom selskapets handlingsplaner.
 • Gjennomføring av risikovurderinger.
 • Ressursknapphet i forbindelse med fravær offshore.

Det ble også registrert flere positive elementer i CoPs oppfølging av arbeidsmiljø. Disse er blant annet knyttet til:

 • God systematikk i kartlegging og identifisering av avvik på støy.
 • Implementering av KjemiRisk som verktøy for gjennomføring av grove risikovurderinger av kjemikalier.
 • Entreprenører vi snakket med følte seg inkludert på en god måte. Det framkom under intervjuet at det hadde vært gode forbedringsprosesser i Bjørge Norcoat som følge av prekvalifisering og krav i samlekontrakt.
 • Vi fikk et godt inntrykk av CoPs arbeid med Inkluderende Arbeidsliv, og inntrykk av at selskapet har god oppfølging av enkeltpersoner ved sykefravær.

Det ble registrert under tilsynet at manglende restitusjon og hvile oppleves som et stort problem for arbeidstakerne på CoP`s innretninger.

CoP har som kompenserende tiltak innført plikt for arbeidstakerne til å melde fra når de er for trette til å arbeide, og har behov for hvile. Verneombud påpekte i den sammenheng at det er vanskelig for folk å benytte denne muligheten til å hvile i arbeidstiden.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064