Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av aktiviteter og forebygging av hendelser på Heimdal

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23.5.- 22.6.2006 tilsyn med Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) sin styring av aktiviteter og forebygging av hendelser på Heimdal.


Heimdal (kilde: Hydro)Aktiviteten ble gjennomført i form av møte med landorganisasjonen i Hydros lokaler på Sandsli 23.5. og verifikasjoner på Heimdal (bildet) 20.-22.6.2006.

Bakgrunn for tilsynet

Det å følge opp hvordan operatørene på norsk sokkel bruker hendelser til læring, og hvordan de forebygger hendelser gjennom styring av sine aktiviteter, er et prioritert område for Ptil. Dette er videreført i våre prioriteringer ovenfor Hydro for 2006, der oppfølging av hendelser er et sentralt tema.

Heimdal har hatt flere alvorlige hendelser i 2005 og begynnelsen av 2006, og er derfor valgt som tilsynsobjekt i denne sammenhengen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å følge opp hvordan Hydro gjennom styring av utvalgte aktiviteter forebygger hendelser på Heimdal.

Tilsynet omfattet følgende tema:

  • Styring av samtidige aktiviteter.

  • Oppfølging av og læring etter hendelser.

  • Krav til fagkompetanse og oppfølging av denne.

  • Tiltak for å sikre risikoforståelse.

  • Oppfølging av arbeidsmiljø.

  • Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr.

  •  

Resultat fra tilsynet

Gjennom møter og samtaler fikk vi tilbakemelding om god trivsel på Heimdal, og en bekreftelse på at det har vært gjennomført nyttige forbedringstiltak de senere år på en rekke områder.

Vi observerte en høy bevissthet knyttet til viktighet av oppfølging av og læring etter viktige hendelser, og gode rutiner knyttet til styring av arbeidstillatelser. Integrering av vedlikeholdsentreprenør Reinertsen ga inntrykk av å ha vært vellykket på Heimdal.

Under tilsynet identifiserte vi to avvik knyttet til styring av vedlikehold og til ressurssituasjonen i driftsavdelingen, og tre forbedringspunkter knyttet til implementering av styringssystemet APOS, håndtering av hendelser samt kompetansestyring.

Utover dette har vi enkelte kommentarer knyttet til andre forhold.