Gå til hovedinnhold

Tilsyn med STS Stillasservice AS

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med StS Stillasservice AS den 28.9.2006. Tilsynet var knyttet til arbeidstid og internkontroll av HMS, og ble gjennomført av Ptil og Arbeidstilsynet (AT) i fellesskap.


Dette sammendraget fra tilsynsrapporten omhandler forhold knyttet til arbeidstid og arbeidstidsregistrering i forbindelse med stillasbygging i petroleumsvirksomheten offshore og på petroleumsanleggene på land.

AT vil lage en egen rapport for internkontroll av HMS i byggevirksomheten på land.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil har det siste året gjennomført flere tilsynsaktiviteter med arbeidstid og arbeidstidsordninger på petroleumsanlegg på land.

Næringen benytter ulike typer arbeidstids- og skiftordninger på disse anleggene. Arbeidstid kan påvirke arbeidsmiljø og personsikkerhet, og Ptil ønsker derfor å videreføre tilsyn med arbeidstid hos underleverandørene som har oppdrag både offshore og på land.

Disse er i stor grad nødt til å følge forskjellige arbeidstidsordninger hos oppdragsgivere som følge av mange, og ofte korte, oppdrag.

Det formelle grunnlaget for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er følgende regelverk:

  • Arbeidsmiljøloven (aml).
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
  • Rammeforskriften (for arbeid på norsk sokkel).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å frembringe status for StS Stillasservice AS sin styring og oppfølging av krav til arbeidstid.

Resultat fra tilsynet

Timelister for rundt 10 % av arbeidsstokken for 2006 ble kontrollert og sett i sammenheng med lov- og regelverk, arbeidsavtaler og lønnsutbetaling.

Det ble gjort følgende observasjoner som gir grunnlag for forbedring:

  • Manglende arbeidsplaner.

  • Manglende rutiner for varsling ved oppnådd stipulert årsverk.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss