Gå til hovedinnhold

Tilsyn med støy og støybetinget hørselsreduksjon

Vi førte 17. audust 2005 tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil). Tilsynet var knyttet til ExxonMobils system for oppfølging av støy og støybetinget hørselsreduksjon. I hovedsak vurderer vi ExxonMobils arbeid med støy og støyreduserende tiltak på deres innretninger som tilfredsstillende.


Tilsynet ble gjennomført hos ExxonMobil på Forus.

Bakgrunn for tilsynet

Støybetinget hørselsreduksjon er et generelt arbeidsmiljøproblem i petroleumsvirksomheten til havs, og er derfor også et sentralt punkt i våre prioriteringer.

ExxonMobils oppfølging av støy har tidligere blitt belyst i forbindelse med Oljedirektoratets (nå Petroleumstilsynets) fokus på støy i petroleumsvirksomheten til havs i 1997-98. Dette tilsynet kan derfor også sees som en videre oppfølging av dette arbeidet.

Formål med tilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) legger vekt på en helhetlig tilnærming til hørselsskadelig støy, hvor støyeksponering og områdestøy sees i sammenheng. Formålet med tilsynet var å få innblikk i ExxonMobils system for oppfølging av støy og støybetinget hørselsreduksjon, og hvordan ExxonMobil har vedlagt en helhetlig og risikobasert tilnærming til arbeid med hørselskadelig støy.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet som ble gjennomført i form av et møte hos ExxonMobil, presenterte selskapet en gjennomgang av støysituasjonen på deres innretninger både med hensyn til områdestøy og støyeksponering, samt en oversikt over gjennomførte og planlagte støyreduserende tiltak, og resultatene av disse. Vi fikk videre presentert selskapets oppfølging av støybetinget hørselsreduksjon både for egne ansatte og entreprenøransatte.

I hovedsak vurderer vi ExxonMobils arbeid med støy og støyreduserende tiltak på deres innretninger som tilfredsstillende. Vi registrerer at det er igangsatt positive prosesser i selskapet i forbindelse med dette arbeidet.

Det er gjennomført en rekke tekniske tiltak for å redusere støynivået i flere områder. Vi registrerte imidlertid forbedringspotensial med hensyn til å vektlegge en helhetlig tilnærming til hørselskadelig støy, hvor støyeksponering og områdestøy sees i sammenheng. Dette innebærer blant annet at dersom krav til støyeksponering for stillingsgrupper ikke innfris, bør enkeltbidrag og tiltak som gir størst mulig risikoreduksjon for de mest eksponerte prioriteres.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss