Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykkesrisiko på Kårstø

I perioden 24.-26. oktober 2005 førte vi tilsyn på Kårstøanlegget. Tilsynet var begrenset til storulykkesrisiko. Med bakgrunn i enkelte funn under tilsynet har vi gitt Gassco AS (Gassco) varsel om pålegg.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal videre bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet i virksomheten.

Norske myndigheter er forpliktet til årlig å sjekke at krav i storulykkeforskriften etterleves. Dette tilsynet er basert på storulykkeforskriften hvis formål er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de følger en eventuell storulykke kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Kårstø (kilde: Statoil)

Kårstø (kilde: Statoil)

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten har tilstrekkelig styring på forhold relatert til storulykkesrisiko inkludert opplæring/kompetanse, mekanisk integritet, tekniske forandringer og operasjonelle prosedyrer.

Resultat fra tilsynet

Organisasjonen på Kårstø arbeider med flere forhold som vil bidra til bedring av sikkerhetsarbeidet:

  • For å sikre læring av hendelser er det utarbeidet en overordnet 25 punkts liste.
  • Ledelsesrunder og bruk av åpne sikkerhetssamtaler er systematisert og følges opp.
  • Statoil arranger "julemøte" med nærmeste naboer hvor det også gis informasjon.
  • Det registreres i Statoils målesystem at ledere går gjennom operasjonelle prosedyrer en gang årlig.
  • Fra 2006 vil det være krav til at gjennomgangen av prosedyrer skal fordeles jevnt over året.
  • Driftsavdelingen "PA" er i klar kontroll med hensyn til alle driftsrelaterte forhold.

Følgende avvik og forbedringspunkter ble påpekt:

  • Oppdateringen av sikkerhetsrapporten er ikke ferdigstilt etter utvidelsen av anlegget.
  • Skriftlig informasjon til naboene er ikke oppdatert etter utvidelsen av anlegget.
  • Informasjonen til naboene er ikke oppdatert etter at Gassco overtok som operatør.
  • I forbindelse med godkjenning av arbeidstillatelser settes det ikke begrensing på mengden varmt arbeid eller stillasarbeid i prosess området.


Basert på tilsynsrapporten har vi gitt Gassco følgende , jf midlertidig forskrift 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land mv (midlertidig forskrift) § 51:

"Med hjemmel i midlertidig forskrift § 24 jf storulykkeforskriften § 10 pålegges Gassco å oppdatere Sikkerhetsrapporten som beskrevet i storulykkeforskriften § 9 innen utløpet av 2005. Gassco pålegges videre å innføre nødvendig systematikk slik at sikkerhetsrapporten oppdateres i henhold til storulykkeforskriften i fremtiden jf vedlegg III til storulykkeforskriften."

"Med hjemmel i midlertidig forskrift § 24 jf storulykkeforskriften § 12 pålegges Gassco å innføre nødvendig systematikk slik at informasjonen til allmennheten gjennomgås når det er behov for det eller minimum hvert tredje år."

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064