Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykkesrisiko på Kårstø

Petroleumstilsynet førte 4. mai tilsyn på Kårstø med hovedvekt på risikokartlegging og forebyggende vedlikehold i forhold til storulykkesrisiko.


Bakgrunn for tilsynet
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Vi skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet i virksomheten.

Tilsynet er basert på storulykkeforskriften hvis formål er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de følger storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Formålet med tilsynet
Målet med tilsynet er å vurdere om virksomheten har tilfredsstillende styring på forhold relatert til storulykkesrisiko med spesiell fokus på risikoreduksjon og forebyggende vedlikehold.

Resultat av tilsynet

Vi avdekket ingen direkte avvik fra regelverket.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret