Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykke, selskapet si eiga oppfølging og drift av landanlegg, røyrleidningar og undervassanlegg på Hammerfest LNG.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomført ein tilsynsaktivitet 20-23. september 2011 med Hammerfest LNG, Statoil, der vi har følgt opp storulykke, selskapet si eiga oppfølging og drift av landanlegg, røyrleidningar og undervassanlegg.


Mål
Målet med tilsynsoppgåva var:

  • Å få ei stadfesting på at Statoil ivaretek krava i storulykkeforskrifta
  • Å undersøke og følgje opp korleis selskapet fører kontroll med eiga verksemd
  • Å følgje opp drift av røyrleidningar og undervassanlegg som ein integrert del av landanlegget på Melkøya

Resultat
Ptil har identifisert eit avvik frå regelverket knytt til selskapet si eiga oppfølging

Vidare vart det identifisert tre forbetringspunkt innan følgjande områder:

  • Opplæring og kompetanse
  • Utventilering av CO2 i prosessanlegget
  • System for korrosjonsovervaking

 
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77