Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Stena Drillings oppfølging av Songa Dee

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24. – 26.2.2009 tilsyn med Stena Drilling AS (Stena) i forbindelse med boreaktiviteten med Songa Dee på Trollfeltet.


Vi førte tilsyn med utvalgte deler av Stenas styringssystem og ved verifikasjoner av tiltak etter brannen i HVAC-enheten på innretningen i desember 2007 (lenke).

Songa Dee (source: Songa)

Songa Dee 

Tilsynet ble ført i form av møte med personell på land og ved verifikasjoner og intervju med personell offshore.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er utstedelse av samsvarsuttalelse (SUT) til Stena for innretningen og StatoilHydro sitt samtykke for bruk av Songa Dee på Trollfeltet.

Samtykke gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenør.

Stena har to innretninger (Stena Don og Songa Dee) i operasjon på norsk sokkel. Disse innretningene opereres av egne driftsorganisasjoner i Norge med felles støttefunksjoner fra hovedkontoret i Aberdeen.

Driftsansvaret for Songa Dee vil i løpet av kort tid bli overtatt av Songa Offshore (Songa) som har levert ny SUT-søknad til Ptil for innretningen. Før aktivitet for Songa vil innretningen bli tatt inn til verksted for blant annet å gjennomgå 5-årlig hovedklassing.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Stena har fulgt opp viktige forhold som fremkom etter granskingen av brannen i HVAC-systemet på innretningen i desember 2007.

Likeledes var målsettingen å følge opp at krav i regelverket er ivaretatt fram til Songa overtar innretningen.

Resultat av tilsynet
De fleste tiltakene etter brannen i HVAC-enheten på innretningen var ivaretatt på en god måte. I noen få tilfeller viste imidlertid verifikasjoner at tiltakene ikke var ferdigstilt eller implementert som forutsatt.

Et forbedringsområde for selskapet er derfor å etablere et oppfølgingssystem som fungerer bedre. Det ble i denne sammenheng registrert at bruken av Synergi som oppfølgingssystem ikke er ensartet og det ble informert om at det vil bli utarbeidet klarere retningslinjer for dette.

Det ble også registret andre forbedringspunker, blant annet gjelder dette system for etablering og gjennomføring av årlige revisjonsplaner.

Det ble registrert avvik når det gjelder kompetanse og opplæring ved at plattformintern opplæring ikke var gjennomført som forutsatt samt avvik for manglende automatiske brannspjeld.

Det ble ellers registrert noen forhold som i hovedsak ville bli ivaretatt gjennom forestående hovedklassing og verkstedopphold. Det vises i denne forbindelse til rapportens kap. 6.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |