Gå til hovedinnhold

Tilsyn med stedsspesifikke forankringsvurderinger - Port Reval på Eldfisk

I perioden 27.-30.6.2005 førte vi tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS knyttet til den planlagte forankringen av Port Reval på Eldfisk.


Bakgrunn for tilsynet

Port Reval (kilde: OSM)ConocoPhillips planlegger å bruke Port Reval (bildet) som flotell på Eldfiskfeltet fra høsten 2005 til sommeren 2006. Port Reval holdes i posisjon av ankerliner.

På grunn av de siste års hendelser på norsk sokkel har vi gjennomført en serie tilsyn knyttet til de stedsspesifikke vurderingene som i henhold til regelverket skal utføres før en oppankring av flyttbare innretninger.

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å føre tilsyn med de stedsspesifikke vurderingene som gjøres i forbindelse med at Port Reval skal benyttes på Eldfisk.

Tilsynet omhandlet aktiviteter både hos ConocoPhillips, OSM, Global Maritime som utførte beregninger og hos produsenten av programvaren som blir benyttet i forankringsanalysene.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet var godt tilrettelagt fra ConocoPhillips sin side og det generelle inntrykket etter tilsynet er bra. Det ble likevel gjort observasjoner av typen avvik og forbedringspotensial.

ConocoPhillips har ikke verifisert analysene slik som det stilles krav om i regelverket. Dette er et avvik.

Analysearbeidet som skal gjennomføres i forbindelse med posisjoneringen av Port Reval er omfattende og analysene ofte komplekse. For at analysene skal gi den ønskede kvalitet er det viktig at verdiene på parametrene som benyttes er riktige, og i denne sammenhengen blir verifikasjonsaktiviteten til operatøren spesielt viktig.

Av punkter som krever forbedring vil vi særlig framheve:

  • Bøyene og tilhørende systemer må ha tilstrekkelig styrke.
  • Planlagt prøvestrekk er ikke så stort som de lastene en kan forvente.
  • Mangelfull samspill mellom forutsetningene i forankringsanalysene og de operasjonstilstandene en forventer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss