Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils videreføring av forutsetninger for design - Sleipner

I perioden 15.-24.11.2005 førte vi tilsyn med Statoils videreføring av forutsetninger for design på Sleipner. Hensikten med tilsynet har vært å få bekreftet at sentrale antagelser og forutsetninger i risikoanalyser er videreført til design og drift for Sleipner. Videre at driftsorganisasjonen til Sleipner, inkludert relevant driftspersonell offshore, har oversikt over disse, og at de tas hensyn til under drift og i forbindelse med endringer i prosedyrer eller anlegg.


Tilsynet ble innledet med et møte på land. Deretter gjennomførte vi en befaring offshore på Sleipner (bildet) med samtaler med utvalgt personell.

På landmøtet presenterte Statoil følgende:

  • Historikk knyttet til teknisk risikoanalyse (TRA) på Sleipner, inkludert rutiner for oppdatering.
  • Forutsetninger og anbefalinger gitt i TRA som påvirker på drift og vedlikehold av innretningene.
  • Statoils implementering av anbefalinger og forutsetninger i relevante styrende dokumenter.
  • Statoils interne kommunikasjon av forutsetninger i TRA, inkludert bruken av TRA ved opplæring, modifikasjoner og avvikshåndtering.

Resultat fra tilsynet
Vi har fått klarlagt at driftsorganisasjonen for Sleipner har vært godt involvert i arbeidet med oppdatering av risiko- og beredskapsanalysen (TRABA).

Etter vårt inntrykk er forutsetningene for det beregnede risikonivået (FAR) innbakt i designløsning og instruksjoner/ prosedyrer, og vi har gjennom enkelte stikkprøver fått bekreftet dette.

Vi har fått avklart at Sleipners driftsorganisasjon på land vil foreta nødvendige endringer for å sikre at disse forutsetningene blir spesielt ivaretatt under oppdateringer/endringer i prosedyrer.

Vi fikk på land beskrevet at Statoils verktøy for å synliggjøre sentrale risikoforhold for personell offshore i hovedsak skal være gjennom informasjon på områdekart. Disse er tenkt brukt under opplæring, og også under planlegging og gjennomføring og godkjenning av arbeid på Sleipner.

Statoil har besluttet å innføre en kobling mellom områdekart og resultater fra gjennomgang av teknisk tilstand på sikkerhetsutstyr (TTS), slik at utestående aksjoner fra TTS, som har påvirkning på risikonivået, blir synliggjort på relevante områdekart.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss