Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils system for styring av teknisk tilstand

Petroleumstilsynet (Ptil) har i tiden 10.3. til 27.4.2006 ført tilsyn med Statoil Undersøkelse og Produksjon Norges (UPN) system for styring av teknisk tilstand. Formålet med tilsynet var å påse at Statoil UPN har etablert de nødvendige systemer for å ivareta god teknisk tilstand på sine innretninger. Vårt hovedinntrykk etter tilsynet er godt.


Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon med intervju av sentrale personer i UPN og fra Troll-Sleipner.

Kilde: Statoil

Troll A og Sleipner (Kilde: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet

Teknisk tilstand er et av de områdene som Ptil prioriterer i 2006, og tilsynsaktiviteten er en av flere aktiviteter som rettes mot teknisk tilstand i Statoil. Tilsynsaktiviteten gjennomføres også på bakgrunn av flere alvorlige hendelser i selskapet de siste årene.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å påse at Statoil har etablert nødvendige systemer som gir en status for, og sikrer en "kontinuerlig" overvåking av teknisk tilstand. Videre at en gjennom de etablerte systemene identifiserer avvik, korrigerer disse og at tiltak iverksettes og har ønsket effekt.

Under tilsynet la vi vekt på i hvilken grad Statoil hadde etablert nødvendig styrende dokumenter, at disse er kjent i organisasjonen og etterleves. Teknisk tilstand sikkerhet (TTS) gjennomgangen som var utført for Kvitebjørn i 2005 ble gjennomgått for å verifisere etterlevelse av egne krav.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført i henhold til plan og var godt tilrettelagt av Statoil.

Hovedinntrykket etter tilsynet er godt. Selskapet hadde etablert nødvendige arbeidsprosesser og styrende dokumenter for å ivareta krav til styring av sine drifts-, vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter. God teknisk tilstand ble blant annet sikret gjennom:

  • Opprettelse av en egen enhet for oppfølging av drift, vedlikehold og modifikasjoner i Troll-Sleipner (DVM).

  • Det etablerte verktøyet for oppfølging av teknisk tilstand i Statoil (TTS) gir mulighet til å avdekke viktige sikkerhetsmessige forhold på innretningene.

  •  

Under tilsynet har vi funnet avvik og forbedringspunkter i forhold til selskapets interne krav og Ptils regelverk innen enkelte områder som styrende dokumenter, avvikshåndtering, oppfølging av funn i TTS rapporter og opplæring/kompetanse.

Av praktiske og ressursmessige grunner, valgte vi i tilsynet å fokusere på Troll-Sleipner for å verifisere hvordan system og styrende dokumentasjon ble etterlevd. Basert på dette begrensede materiellet er det vanskelig å trekke bastante konklusjoner med hensyn til i hvilken grad alle våre observasjoner (for eksempel for TTS), er representative for andre enheter i Statoil UPN.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss