Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils samtykkeprosesser

Oljedirektoratet førte tilsyn med Statoils samtykkeprosesser i tiden 9.9., 16.9. og 18.9.2003. Tilsynet ble gjennomført blant annet med intervju av land- og innretningsbasert personell knyttet til drift og oppfølging av innretningen West Navigator.


Bakgrunn for tilsynet

OD har i lang tid hatt en dialog med Statoil for å bedre kvaliteten av de innsendte samtykkesøknadene og selskapets oppfølging av vilkår i samtykket for flyttbare innretninger. Granskningsrapporten etter ">dødsulykken på Byford Dolphin i 2002 bekreftet at dette var et problem.

Pålegg ble gitt til Statoil om a utbedre de mangler og svakheter ved selskapets oppfølging som var påpekt i rapporten. Tiltak med tidsplaner for å lukke påleggene ble utarbeidet av Statoil.

I 2002 og 2003 ble det avholdt flere møter hvor Statoil presenterte status av dette arbeidet.

Tilsynet ble gjennomført i henhold til tildelingsbrev fra AAD med fokus på målsetningene:

- "Bilde av HMS-nivået"
- "Utvikling av en god HMS-kultur"

og ODs resultatmål "Minimere skader på mennesker og opprettholde og videreutvikle et fullt forsvarlig arbeidsmiljø".

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets iverksatte tiltak for lukking av påleggene gitt etter dødsulykken på Byford Dolphin var tilfredsstillende implementert for boreaktiviteten med West Navigator.

Målsettingen med tilsynet var også å fokusere på i hvilken grad selskapets iverksatte tiltak for å bede kvalitet av utarbeidelse og oppfølging av samtykkesøknader var gjennomført for West Navigator.

Resultat av tilsynet

Tilsynet bekreftet at det er iverksatt flere tiltak for operasjonen med West Navigator som følge av hendelsen på Byford Dolphin i 2002.

De intervjuede trakk frem innføring av riggingeniør på innretningen og riggoppfølger på land som positive bidrag til økt fokus pa HMS.

Exxon/Mobils samling på Voss for alle mannskaper forut for Statoils brønn ble også trukket frem som et positivt bidrag i så måte.

Statoil, som også deltok i denne samlingen, valgte a bygge videre på dette arbeidet i stedet for sitt eget opplegg med "Hands on".

I tillegg er Statoil kommet langt i sitt arbeid med å etablere en tilfredsstillende prosess for utarbeidelse og oppfølging av samtykker. Samlinger med riggoppfølgerne og utarbeidelse av et styrende dokument for utarbeidelse av samtykkesøknader er gode eksempler på dette.

Det som gjenstår i arbeidet er formalisering av den styrende dokumentasjonen som beskriver prosessen og bedre implementering og forståelse av kravene blant de involverte. En bedre forståelse og etterlevelse av OLF/RF sin retningslinje for "Aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosess for SUT", vil kunne gi et positivt bidrag til dette.

Statoil har tatt initiativ til en rekke tiltak som på sikt kan forbedre kvalitet av prosessen og effektivisere bruk av ressurser. Eksempler på dette er økt bruk av boreentreprenørens systemer og samarbeid med andre operatører og bruk av andre operatørers' tilsynserfaring i tilsynsynsarbeidet mot innretning/entreprenør.

Samarbeid med boreentreprenør med hensyn til inspeksjonsprogram og HMS program er et annet eksempel på nyttige tiltak. Færre inspeksjoner og tilsyn vil redusere belastningen på boreentreprenør og gi denne tid og mulighet til å ivareta sitt ansvar.

Tilsynet avdekket til dels alvorlige mangler i Statoils etablerte system for opplæring og kompetanse for borepersonell. Dette gjelder krav til opplæring, forståelse av krav, dokumentasjon av opplæring, tilgjengelighet av dokumentasjon, etterlevelse av krav til opplæring og oppfølging av krav til opplæring i linjen.

Det ble også avdekket mangler ved selskapets styring av HMS arbeid og oppfølging av hendelser i den pågående operasjonen med West Navigator.

OD har med bakgrunn i dette tilsynet gitt Statoil et varsel om pålegg.