Gå til hovedinnhold

Tilsyn med StatoilHydros styring av tiltak etter oljeutslipp på Statfjord

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) førte i perioden 13.-19. mai 2009 tilsyn med StatoilHydros styring av tiltak etter pålegg som ble gitt i forbindelse med oljeutslipp på Statfjord 12. desember 2007.


Lenke: StatoilHydro får pålegg etter oljeutslippet på Statfjord

Tilsynet var rettet mot StatoilHydros styring av tekniske, organisatoriske og administrative forhold vedrørende lastesystem 13. mai 2009.

Tilsynet omfattet også befraktingsselskapet Teekay Shipping Norway (Teekay) og utstyrs- og serviceleverandørene APL og Aker Pusnes. Vi gjennomførte tilsyn hos Teekay 14. mai og hos henholdsvis APL og Aker Pusnes 19. mai. 

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har som en hovedprioritet å forebygge skader på ytre miljø, herunder uønskede hendelser og ulykker som kan føre til miljøskadelige utslipp til sjø og luft. Innenfor Ptil sitt ansvarsområde omfattes tiltak som forebygger skader, og tiltak som kan stanse en ulykke ved kilden og redusere varigheten. 

SFT har ansvar for å stille krav til beredskap mot akutt forurensning på sokkelen, og å kontrollere overholdelse av kravene.

Den felles myndighetsgranskingen etter oljeutslippet fra Statfjord OLS-A 12.12.2007 påla StatoilHydro å iverksette tiltak av organisatorisk, teknisk og beredskapsmessig karakter.  Tilsynet var rettet mot hvordan StatoilHydro og leverandører har identifisert og gjennomført nødvendige tiltak.

Formål med tilsynet
I tilsynet la vi vekt på følgende områder:

 • Organisering og ansvar
 • Risikovurderinger og systemrobusthet
 • Sikkerhetssystem
 • Vedlikeholdsstyring
 • Styring av endringer
 • Styring av hendelsesoppfølging
 • Styring av beredskapshåndtering
 • Erfaringsoverføring

Tilsynet ble gjennomført som møter, hvor aktørene ga presentasjoner til disse områdene og vi stilte avklarende spørsmål. Verifikasjon av styrende dokumenter er og gjort.

Resultat av tilsynet
Det er vårt inntrykk at et betydelig antall forbedringer er iverksatt hos StatoilHydro og leverandører. Forbedringsprosjektet ”Offshore Loading Excellence” (OLE) har ført til endringer av tekniske løsninger og styring av lasteoperasjoner.

Endringer i teknisk løsning innebærer blant annet modifisering av baug lastesystem (BLS) med installering av strupedyse i manifoldventilen og installering av en strømningskontrollventil i inboard ventilen.

Modifikasjonene vil medføre at manifold og inboard ventilene ikke hurtiglukker dersom en hydraulikkslange skulle ryke.

Det er og kvalifisert en løsning for kontinuerlig gjennomstrømingsmåling av olje under lasteoperasjonen. Denne løsningen er i ferd med å installeres på fartøyene. Vedlikeholdsstyringen er endret med innskjerping av intervall for utskifting av hydraulikkslanger.

En kontrakt for vedlikehold av BLS er etablert mellom Teekay og utstyrsleverandørene APL og Aker Pusnes. Kontrakten omfatter og opplæring av Teekay mannskaper.

Feil mode analyse (FMEA) av BLS er utført for 9 av totalt 13 fartøy. Analysene har avdekket ikke tidligere kjente feil modi blant annet knyttet til grønn linje og back-up strømforsyning.

Gjennomføring av feil mode analysene har på grunn av omfang og kompleksitet, tatt lengre tid enn opprinnelig forutsatt. En oppdatert tidsplan for analyse av gjenstående fartøy blir utarbeidet.

Vi registrerer også at StatoilHydro gjennomfører Work Shops for plattformsjefer på Statfjordfeltet hvor håndtering av DFU-er som ”olje på sjø”, ”brønnspark” og ”security” diskuteres. Viktigheten av å mobilisere beredskapsorganisasjonen tidlig nok,  presiseres. Programmet skal videreføres for alle StatoilHydro sine plattformsjefer.

Vi har gjort observasjoner som kategoriseres som avvik knyttet til

 • manglende uavhengighet mellom prosesskontroll og nødavstengingsfunksjonen
 • manglende risikoanalyser av lastesystemet
 • manglende klassifisering av lastesystemet.

I tillegg har vi gjort observasjoner som kategoriseres som forbedringspunkt knyttet til ansvar og organisering, og styrende dokumenter.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |