Gå til hovedinnhold

Tilsyn med StatoilHydro - utslipp i forbindelse med lett brønnintervensjon

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 20.5.2009 tilsyn med StatoilHydro (SH), rettet mot forebygging av utslipp til ytre miljø i forbindelse med lett brønnintervensjon som utføres av innretningene Island Wellserver og Island Frontier.


Tilsynet ble ført i form av møte og intervjuer med personell fra SH, samt personell fra Island Offshore, FMC og Aker Wellservice.

Bakgrunn for tilsynet
På norsk sokkel er det et økende antall nye og eldre undervannsinstallasjoner som skaper behov for lette brønnintervensjoner. Dette har medført økt etterspørsel etter spesialfartøy egnet for slike operasjoner. Bruk av denne type fartøy medfører nye risikobidrag.

Brønnintervensjonsinnretningen Island Frontier fikk samsvarsuttalelse (SUT) i 2006 og i 2009 fikk Island Wellserver SUT. Begge innretningene er i operasjon for SH.

Det har vært vanlig praksis å gi ett samtykke per brønnintervensjonskampanje. Selskapet har nå fått samtykke til lett brønnintervensjon med begge innretningene for flere av selskapets utvinningstillatelser på norsk sokkel frem til 31.12.2011.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan SH planlegger og gjennomfører lette brønnintervensjoner sett i forhold til forebygging av skader på ytre miljø som er en av Ptils hovedprioriteringer for 2009.

Under tilsynet fokuserte vi på hvordan SHs tiltak for reduksjon av miljøskadelige utslipp vurderes helhetlig, både med hensyn til risiko for mennesker og ytre miljø, samt hvordan selskapet styrer slik risiko.

Sentrale tema under tilsynet:

 • Planlegging av operasjoner 
   - styring av ressurser
   - relevant styrende dokumentasjon
   - risikovurderinger
   - forebyggende tiltak for å hindre utslipp til ytre miljø
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Utfordringer i forbindelse med samtykker som varer i flere år
 • Hendelser med konsekvens for utslipp til ytre miljø
   - forebygging av hendelser og vedlikehold av utstyr

Resultat av tilsynet
Vi avdekket ingen avvik fra krav i regelverket.

Det ble under tilsynet avdekket forbedringspunkter knyttet til følgende forhold:

 • Prosedyrer
 • Risikovurderinger
 • Overleveringsdokumentasjon

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |