Gå til hovedinnhold

Tilsyn med StatoilHydro - tungløftoperasjoner

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 28. mars til 22. juni 2008 tilsyn med StatoilHydros (SH) prosjektering og gjennomføring av tungløftoperasjoner. Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket i SHs relevante systemer.


Tilsynet var rettet mot SHs plikt til å påse etterlevelse av regelverkskrav, samt kontraktørens plikter ved styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold ved planlegging, ingeniørarbeider med tilhørende risikoanalyser, samt gjennomføring av tungløftoperasjoner i 2008.

Kontraktøren for løfteoperasjonene var Saipem UK Limited (Saipem), og løftefartøyet var S 7000 (bildet).

 S-7000 (kilde: Norsk Hydro)

Tilsynet var todelt:

  • Del en var å føre tilsyn med SH sine systemer for å ivareta sin plikt til å påse at kontraktører etterlever relevant HMS-regelverk for løfte- og DP-operasjoner (dynamisk posisjonering). Videre å føre tilsyn med hvordan SH involverer sin relevante fagkompetanse og utfører påseplikten i praksis. Herunder oppfølging av tiltak etter dødsulykken på S 7000 i 2007.
  • Del to var å føre tilsyn med Saipems planlegging og gjennomføring av DP- og løfteoperasjoner. Herunder oppfølging av tiltak etter dødsulykken på S 7000 i 2007.

Dette er et utdrag av rapporten som dekker tilsynet med SH.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var en oppfølging av pålegget som ble gitt SH etter dødsulykken på S-7000 12.8.2007 (lenke).

Videre var tilsynet med SH en oppfølging etter tidligere forhold hvor Ptil mente at SHs fagkompetanse ikke hadde vært tilstrekkelig involvert. Eksempler på dette var:

  • Komplettering av brønner på Snøhvit. Borerigg med marginal/for liten løftekapasitet på offshorekranene til å løfte juletrærne om bord ble valgt til oppdraget. Dette medførte to hendelser med alvorlig potensial.
  • Anskaffelse av ny offshorekran for lagertanker til Volve utbyggingen resulterte i en kran med vesentlige avvik fra regelverket.

Denne typen tungløfteoperasjoner har også en storulykkesrisiko ved eventuell DP ”drive/drift off” eller ved fall av last.

Tilsynet var knyttet mot to av Ptils hovedprioriteringer for 2008; risikoutsatte grupper og ledelsens bidrag til reduksjon av storulykkesrisiko.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at SH har et system som sikrer ivaretakelse av påseplikten, samt en tilfredsstillende oppfølging av pålegget etter dødsulykken i 2007.

Videre mål var å verifisere samsvar med regelverkskrav for de planlagte løfteoperasjonene med S 7000 for SH i 2008.

Resultat av tilsynet
SH har fremdeles forbedringspotensial i forbindelse med sitt påseansvar for denne typen operasjoner.

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket i SHs relevante systemer.

Lenke til sammendrag av rapporten etter tilsyn hos Saipem (engelsk)

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |