Gå til hovedinnhold

Tilsyn med StatoilHydro: Sleipner CO2-injeksjon

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med StatoilHydro den 18.4.08. Tilsynet var i hovedsak knyttet til Sleipner CO2-injeksjon og videreføring for andre felt hvor StatoilHydro er operatør.


Bakgrunn for tilsynet
Vi oppfatter CO2-injeksjon som ny teknologi og ser derfor behovet for en nærmere redegjørelse. Tilsynet omfattet CO2-brønndesign til Sleipner, Troll og Snøhvit med feltutviklingsplaner for storskala CO2-injeksjon.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å tydeliggjøre utfordringene med transport, lagring og overvåking i forbindelse med CO2-injeksjon. I denne oppgaven foretok vi en gjennomgang av StatoilHydro sine krav og tiltak i forbindelse med denne type aktiviteter.

Resultat av tilsynet
Det er vårt inntrykk at StatoilHydro har gjennomført et omfattende kvalifiseringsprogram for etablering av CO2-injeksjonsbrønner på Sleipner, Snøhvit og Trollfeltet.

Det ble under tilsynet registrert at det er et behov for retningslinjer for personellet som håndterer CO2 i prosessen på innretningen og for personellet som opererer trykkontrollutstyr ved brønnintervensjon.

Under tilsynet la vi vekt på utfordringer vedrørende materialvalg og brønndesign. CO2- injeksjonsbrønner vil kreve utvikling av nye loggemetoder og forbedring av forankring av brønnen til formasjonen. Ved fremtidig brønndesign for CO2-injeksjon bør det utvikles nye målemetoder av brønnintegritet og metoder for å måle utbredelse av CO2 i formasjonen.

Det er et behov for teknologiutvikling i forbindelse med CO2-injeksjon forbundet med kvaliteten til injeksjonsmediet. Måling og regulering av pH-verdi, renhetsgrad og vanninnhold i strømningsmediet har betydning for levetiden til prosessanlegget, rørledninger, injeksjonsbrønner og nærliggende brønner.

Under tilsynet identifiserte vi følgende områder med forbedringspotensial:

  • Personellsikkerhet
  • Materialvalg
  • Brønnintegritet

Det vises til rapportens kapittel 5 for nærmere beskrivelse av forbedringspunktene.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |