Gå til hovedinnhold

Tilsyn med StatoilHydro – oppfølging av hendelser

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.5.-6.6.2008 tilsyn med StatoilHydros (SH) oppfølging av hendelser. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav og to forhold med potensial for forbedring.


Vi tok utgangspunkt i hendelsen på West Epsilon i 2007 og hendelsen på Statfjord C i 2005. Tilsynet ble gjennomført som en revisjon med intervjuer av sentrale personer, gjennomgang av relevante styrende dokumenter og granskingsrapportene etter de to hendelsene.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet var blant annet vår målsetting om å ha oversikt over HMS-nivået på sokkelen. Regelverket stiller krav med hensyn til operatørens ansvar for å sikre at inntrufne fare- og ulykkessituasjoner blir registrert og undersøkt samt fulgt opp for å forhindre gjentagelse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å belyse hvilke krav og rutiner som var etablert i SH for å følge opp resultater etter gransking av hendelser, både lokalt og på tvers i selskapet. Det ble videre lagt vekt på å klarlegge hvordan selskapet sikrer at svakheter og mangler som avdekkes i en gransking blir erfaringsoverført til andre deler av selskapet.

Det var også vårt mål å se på hvordan erfaringer fra de ulike granskingene blir fulgt opp og implementert i hele organisasjonen.

For å kunne etablere et godt bilde av selskapets oppfølging av denne type hendelser ble to hendelser innenfor bore- og brønnaktiviteter i to ulike enheter valgt ut og relevant personell for oppfølging både lokalt og sentralt ble intervjuet.  

Resultat av tilsynet
Selv om vi under tilsynet har identifisert ett avvik og to forbedringspunkter, viser tilsynet at SH tar oppfølging av hendelser på alvor.

Det nylig etablerte systemet for oppfølging av egne sikkerhetsmeldinger og økt bruk av verifikasjoner for å påse tilfredsstillende implementering, etterlevelse og lukking av tiltak vil kunne bidra til økt kvalitet og bedre oppfølging av hendelser.

Selskapets system for oppfølging og lukking av tiltak etter hendelser ivaretar ikke i tilstrekkelig grad krav i regelverket og SHs egne krav for å sikre forbedring og hindre gjentagelser av hendelser.

Vi har også påpekt forbedringspunkter relatert til gjennomførte analyser av hendelser og etablert system for erfaringsoverføring i selskapet.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |