Gå til hovedinnhold

Tilsyn med StatoilHydro – konsernberedskapsøvelse Njord A

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med beredskap i StatoilHydro. Tilsynet var knyttet til gjennomføring av konsernberedskapsøvelse med innretningen Njord A som øvingsobjekt. Det ble identifisert flere forbedringspunkt i tilsynet.


Njord APetroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte torsdag 3.9.2009 tilsyn med StatoilHydros konsernberedskapsøvelse med Njord A (bildet) som øvingsobjekt.

Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap, og primært den delen av beredskapsøvelsen som foregikk hos StatoilHydro på Sandsli, også benevnt som 2. linje i operatørselskapets beredskapsorganisasjon.

Formålet var å verifisere om beredskapsnivået er innenfor de krav som settes i regelverket og i StatoilHydro sine egne styrende dokumenter.

Øvelse
Det ble lagt vekt på beredskapsledelse, etablering, styring og organisering av beredskapsinnsatsen i 2.linje ved å observere operatørselskapets gjennomføring av beredskapsøvelsen fra alarm og varsling ble iverksatt frem til normaliseringsfasen.

Det var også et mål å observere øvingstekniske forhold og hvordan den aktuelle øvingssituasjonen for øvrig ble håndtert.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved at tilsynslaget var til stede og observerte og gjennomførte samtaler med beredskapspersonellet under alle faser av øvelsen i StatoilHydros beredskapssentral på Sandsli.

I tillegg deltok Ptil med egen beredskapsorganisasjon fra sine lokaler på Ullandhaug, Stavanger. Noen av punktene i denne rapporten er basert på tilbakemeldinger fra Ptils egen beredskapsorganisasjon.

Bakgrunn
Tilsynet baseres på aktivitetsforskriften Kap VI-II om kompetanse og Kap XI om beredskap. I tillegg baseres tilsynsaktiviteten på Ptils overordnede prioritering om å bidra til teknisk og operasjonell robusthet, samt oppfølging av selskapets kompetanse og kapasitet i forhold til ny organisasjonsmodell.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere at StatoilHydro ivaretar beredskapsmessige forhold under gjennomføring av en stor og omfattende beredskapsøvelse i henhold til regelverkskrav og egne styrende dokumenter.

Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket ingen funn som vil føre til varsel om pålegg eller som kan karakteriseres som avvik, men det ble observert flere forhold som vi mener har rom for forbedringer.

Forbedringspunkter

  • Mangelfulle øvingstekniske forhold: Flere øvingstekniske forhold i beredskapssentralen (2. linje) bidro etter tilsynslagets oppfatning til å senke kvaliteten på og realismen i øvelsen.
  • Mangelfull faglig kompetanse i spillstaben hos Njord A: Spillstaben på Njord A var under store deler av øvelsen ikke bemannet på en faglig god nok måte i forhold til øvelsens innhold.
  • Evakueringsfilosofi uklart håndtert: Bemanningen på Njord A ble ikke nevneverdig redusert, men opprettholdt til ca 127 personer om bord under hele øvelsen etter at 39 personer var blitt evakuert i spillet.
    Vanskelig å få klarhet i begrunnelsen for å opprettholde så høy bemanning til tross for at innretningen var utsatt for HC-/gassutslipp i nærområdet.

Til tross for at rapporten påpeker en del forbedringspunkt, er det Petroleumstilsynets oppfatning at beredskapsøvelsen gav mange gode og nyttige læringsmomenter for de involverte parter.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064