Gå til hovedinnhold

Tilsyn med StatoilHydro - Gjøa designutvikling

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 6.-7.3.2008 tilsyn med StatoilHydro. Tilsynet var rettet mot selskapets styring av Gjøa-prosjektet hos AkerKværner (AK) på Fornebu. Vi identifiserte under tilsynet ett avvik fra regelverkskrav.


Under tilsynet la vi vekt på StatoilHydros arbeid med å etablere styringssystemer for utbyggingen av Gjøa i samspill med driftsoperatør Gaz de France (GdF) og involverte utbyggingsentreprenører for å ivareta HMS-regelverkets krav.

Tilsynet ble ført i form av presentasjoner, dialog og intervjuer innenfor følgende fagområder:

a) Prosessanlegget

  • sikkerhetmessig viktige prosess- og hjelpesystemer
  • elektro og automasjon

b) Materialhåndtering og arbeidsmiljø

  • materialhåndtering og løfteutstyr
  • arbeidsmiljø

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal være en pådriver for at næringen sørger for at petroleumsvirksomheten drives forsvarlig med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Tilsyn med selskapenes planlegging og gjennomføring av nye utbyggingsprosjekter er en viktig del av vår oppfølging i denne sammenheng. Vi har som mål at vår oppfølging skal være systemorientert, risikobasert og godt samordnet med aktørenes egen oppfølging.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å følge opp og bidra til at styring og gjennomføring av Gjøa-prosjektet innen utvalgte områder møter regelverkets krav.

Resultat av tilsynet
Gjøa-prosjektet anvender i stor grad tradisjonelle tekniske løsninger basert på gjeldende regelverk, selskapsinterne krav og anerkjente standarder. Det er også vårt inntrykk at det er etablert gode systemer og rutiner for kvalitetssikring av design og utstyrsleveranser.

Vi har vurdert selskapets tilrettelegging for bruk av erfaringsoverføring og bruk av erfaringsdata og finner at dette ser ut til å være ivaretatt. 

Vi identifiserte ett avvik knyttet til tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

I tillegg observerte vi potensial for forbedring innenfor følgende områder:

  • Risikoreduksjon.
  • Avvikshåndtering.
  • Bruk av ergonomisk kompetanse.
  • Tilrettelegging for materialhåndtering.
  • Uavhengighet mellom kontroll- og sikkerhetssystemene.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |