Gå til hovedinnhold

Tilsyn med StatoilHydro - brønnkontrollkompetanse

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 23.-24.4.2009 tilsyn med StatoilHydro (SH) på Forus. Tilsynet var rettet mot selskapets systemer, rutiner og oppfølging av brønnkontrollkompetanse i bore- og brønnoperasjoner. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Bakgrunn for tilsynet
Forebygging av storulykker vektlegges av Ptil og i Stortingsmelding nr 12 (2005-2006).

Næringen har revidert OLF/NR retningslinje 024 i perioden 2007-2009. Vi gjennomfører tilsynsaktiviteter rettet mot brønnkontroll for å følge opp hvordan industrien arbeider for å forhindre storulykker. Lignende tilsynsaktiviteter er gjennomført med boreentreprenører og operatørselskap i perioden 2003-2007.

Ptil gjennomførte brønnkontrolltilsyn med Statoil på Veslefrikk i november 2004 og Hydro på Oseberg Sør i april 2005. Selskapets tiltak etter disse tilsynsaktivitetene er fulgt opp som en del av denne tilsynsaktiviteten.

Rapportering til ”Risikonivået i norsk petroleumsindustri” (RNNP) viser at SH har flere brønnkontrollhendelser på sine innretninger.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å avklare at selskapets styringssystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med brønnkontrollopplæring, øvelser og trening fungerer.

Resultat av tilsynet
Det ble foretatt en gjennomgang og vurdering av selskapets systemer, rutiner og oppfølging av arbeid med brønnkontrollkompetanse i bore- og brønnoperasjoner målt mot krav i gjeldende regelverk.

Vi avdekket ingen avvik fra krav i regelverket.

Det ble under tilsynet identifisert forbedringspunkter knyttet til

  • simulatortrening og praktisk trening
  • oppfølging av brønnkontrolløvelser og -trening fra landorganisasjonen
  • oversikt over brønnkontrollkrav i styrende dokumentasjon
  • samhandling og gruppekompetanse
  • aktivitetsspesifikk, stedsspesifikk og innretningsspesifikk brønnkontrollopplæring
  • oppfølging av kurs- og undervisningsinstitusjoner
  • erfaringsoverføring om brønnkontroll

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |