Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - undervannsseparasjon på Tordis

I perioden 9.-17.11.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Tordis IOR-prosjektet (Increased oil recovery). Tilsynet var rettet mot undervannsseparasjonsanlegget. Vårt hovedinntrykk er at Statoil har lagt vekt på å etablere og implementere et dekkende styringssystem for prosjektet. Vi påviste imidlertid et avvik fra regelverket.


Lenke: Om Tordis IOR (OEDs nettsted)

Tordis (kilde: Statoil)

Tordisfeltet ligger i Tampenområdet mellom feltene Gullfaks og Snorre. Feltet er bygd ut med flere undervannsinstallasjoner koblet opp mot Gullfaks C-innretningen.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for god teknisk og operasjonell integritet.

Tordis IOR-prosjektet tar i bruk ny teknologi knyttet til et undervannsseparasjonsanlegg som vil bli installert og idriftssatt i løpet av 2007. Tordis undervannsseparasjonsanlegg representerer et vesentlig bidrag til å utvikle og forbedre eksisterende teknologi.

Formål med tilsynet

Formålet met tilsynet var å verifisere operatørs etterlevelse av regelverkskrav samt egne krav til undervannsseparasjonsanlegget, og at styringssystemet ivaretar forutsetninger fra design, materialkvalifisering og teknologikvalifisering.

Videre ønsket vi å verifisere operatørs system for oppfølging av leverandører.

Resultat fra tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at Statoil har lagt vekt på å etablere og implementere et dekkende styringssystem for prosjektet, særlig i forbindelse med utarbeidelsen av tekniske kravspesifikasjoner for denne typen innretninger.

Vi påviste imidlertid et avvik fra regelverket. Avviket er knyttet til avvikshåndtering. Rapporten inneholder i tillegg tre områder hvor det er potensial for forbedringer. Dette gjelder design basis, sveiseprosedyrer og ferdigstilling av prosedyrer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss