Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil og Gassco – Heimdal

Vi har ført tilsyn med Statoils styring av vedlikehold for innretningene Heimdal hovedplattform (HMP) og Heimdal stigerørsplattform (HRP). Vi har også ført tilsyn med Gasscos egen oppfølging av Statoil som teknisk tjenesteyter for Heimdal HRP.


Statoil er operatør for Heimdal hovedplattform (HMP). Gassco er operatør for Heimdal stigerørsplattform (HRP), og benytter her Statoil som teknisk tjenesteyter.

I uke 3 og 4 i 2018 førte vi tilsyn med Statoils styring av vedlikehold for innretningene Heimdal hovedplattform (HMP) og Heimdal stigerørsplattform (HRP). Vi førte også tilsyn med Gasscos egen oppfølging av Statoil som Technical Service Provider (TSP) for HRP.

Sentrale tema i tilsynet var:

  • strategi for vedlikehold
  • risikostyring
  • oppfølging
  • ledelsesinvolvering
  • forlenget drift
  • arbeidstakermedvirkning

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at styring av vedlikeholdet, inkludert egen oppfølging og pågående endringer med betydning for styringen, var i henhold til myndighetenes og selskapenes egne krav. Videre å undersøke om arbeidet med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikret at viktige bidragsytere til HMS-risiko ble identifisert og fulgt opp.

Det inngikk i dette å undersøke om rammene som organisasjonen og operativt personell arbeidet under, ga rom for å ivareta interne og eksterne krav, og å verifisere hvordan Statoils vedlikeholdsstrategi og forbedringstiltak for styring av vedlikehold var innarbeidet og fungerte i Heimdal-organisasjonen.

Resultat
Tilsynet identifiserte tre forbedringspunkt som handler om samsvar mellom og konkretisering av mål og strategier, oppfølging og verifisering av egne aktiviteter relatert til styringen av vedlikeholdet og planleggingen og prioriteringen ved gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter.

Vi har bedt Statoil og Gassco innen 27. april gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77