Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil knyttet til fritt-fall livbåter

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Statoil ASA (Statoil) knyttet til fritt-fall livbåter. Det ble under tilsynsaktiviteten påvist blant annet to avvik fra petroleumsregelverket knyttet til manglende krav til kvalitetssikring og manglende kontroll av bruddgrensetilstanden.


Tilsynet ble ført 15.5.2007 i Statoils lokaler på Forus. I tillegg ble det gjennomført en dokumentgjennomgang hos Statoil 25.5.2007.

Tilleggsdokumentasjon ble oversendt oss 11.6.2007. Statoil ble i hovedsak målt opp mot innretningsforskriften § 43 om evakueringsmidler som blant annet sier at "Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold."

Bakgrunn for tilsynet
Sommeren 2005 ble det avdekket svakheter ved fritt-fall livbåter på norsk sokkel (lenke). Feilene har i hovedsak vært knyttet til svakheter i overbygg som kunne gi for stor nedbøyning, og fare for skader under utsetting fra høyder opp mot maksimal utsettingshøyde eller i kombinasjon med bølgelaster.

Det er gjennomført forsterkninger som bygger på erfaringer og ny viten fra OLFs livbåtprosjekt.

2.11.2006 mottok vi informasjon om at personer på enkelte livbåter kunne få for høye akselerasjonslaster ved droppet. På grunnlag av disse opplysningene har de berørte aktørene herunder Statoil, iverksatt noen føre var tiltak.

HMS regelverket for petroleumsvirksomheten angir funksjonelle krav. Det innebærer at forskriftene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men ikke i detalj hvordan.

Industrien har brukt sertifiserte båter i henhold til maritimt regelverk. Både myndighetene og næringen har med ny kunnskap innsett at den tidligere anbefalt normen ikke tilfredsstiller kravet om rask og effektiv evakuering under alle værforhold.

Vi har i vårt brev av 10.11.2006 (lenke) tatt konsekvensen av dette og fjernet henvisningen til de anbefalte normer.

Konsekvensen av endringen er at industrien på annen måte må forsikre seg om, og dokumentere, at personell på innretningene raskt og sikkert skal kunne evakueres trygt under alle værforhold.

Tilsynsaktiviteten var knyttet opp til hvordan Statoil hadde dokumentert at fritt-fall livbåtene kunne brukes som evakueringsmiddel i samsvar med innretningsforskriften § 43.

Formål med tilsynet
Ptil gjennomførte denne tilsynsaktiviteten for å se til at Statoil etterlevde regelverket i sin rolle som ansvarlig for virksomheten. Under tilsynet ble det særlig lagt vekt på Statoils verifikasjon, krav til kvalitetssikring og tilsyn knyttet til

  • trykk, akselerasjoner og bevegelser,

  • menneskers evne til å motstå akselerasjoner og bevegelser.

  •  

Resultat fra tilsynet
I forhold til trykk, akselerasjoner og bevegelser planla Statoil tiltak for å redusere risikoen. Ved at flere livbåter var dimensjonert kun etter bruksgrense- og ulykkesgrensetilstander (SLS og ALS) og ikke etter bruddgrensetilstanden (ULS), er det likevel behov for videre oppgraderinger av livbåtene.

I forhold til menneskelige reaksjoner har en kommet betydelig lengre i forståelsen av problemstillingene enn det som var tilfellet i november 2006. Det er likevel en rekke uløste problemstillinger knyttet til blant annet menneskers toleransegrenser, gravide, livbåtførere reaksjonsmuligheter etter et dropp og evakuering av personer med skader. En utreder også tiltak som reduserer konsekvensene på mennesker, særlig nye belter.

Det ble under tilsynsaktiviteten påvist to avvik fra petroleumsregelverket knyttet til manglende krav til kvalitetssikring og manglende kontroll av bruddgrensetilstanden. Det ble videre påvist ett forbedringspunkt knyttet til sporbarhet i dokumentasjonen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss