Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - bærende konstruksjoner, marine systemer og risikoanalyser

I perioden 18.11.-7.12.2005 førte vi tilsyn med Statoil i forbindelse med bærende konstruksjoner, marine systemer og risikoanalyser i Volveprosjektet. Vårt inntrykk etter tilsynet er at Statoil arbeider godt med å løse utfordringene med utbyggingen.


Tilsynet ble gjennomført som følger:

  • 18.11.2005 hos Statoil på Forus om prosjektledelse av Volve.
  • 22.11.2005 hos Teekay på Verven om risikoanalyser av Navion Saga.
  • 23.11.2005 hos Teekay på Verven om konstruksjoner og maritime systemer på Navion Saga.
  • 5.12.2005 hos Teekay på Verven om risikoanalyser av Navion Saga.
  • 7.12.2005 hos MSC i Schiedam om konstruksjonsanalyser på Maersk Inspirer.

Om Volve

Lokasjon Volve (Kilde: Statoil)Oljefeltet Volve ligger om lag 200 km vest for Stavanger (kartet). I området rundt Volve ligger det flere gass- og kondensatfelt.

Ingen av disse feltene har infrastruktur som gjør det hensiktsmessig å fase inn Volve. Volve er derfor planlagt som en selvstendig utbygging, noe som medfører at det nå etableres et anlegg for oljeproduksjon i området.

Rettighetshaverne har valgt en løsning som gjør at eventuelle tilleggsressurser i området kan bli faset inn mot Volve når det blir ledig kapasitet i feltets infrastruktur.

Den maksimale oljeproduksjonen fra Volve er i plan for utbygging og drift (PUD) anslått til 50 000 fat per dag, og investeringene er beregnet til om lag 2 milliarder kroner. Ressursuttaket fra Volve er anslått til 11,4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 1,5 milliarder Sm3 gass. Produksjonen skal etter planen starte tidlig i 2007. Statoil er operatør på Volve.

Oljen skal produseres fra en oppjekkbar prosess- og boreinnretning og mellomlagres på skip. Gassen skal sendes til Sleipner A-innretningen for prosessering og eksport.

PUD ble godkjent av Kronprinsregenten i Statsråd 22. april 2005.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å se til at Statoil etterlever de krav som regelverket setter med hensyn til helse, miljø og sikkerhet i Volveprosjektet. Et spesielt fokus ble satt på bruken av rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten, og hva dette innebærer.

Videre har målet for tilsynsaktiviteten vært å se til at

  • forankringsanalysene gjøres forsvarlig, - etter flere alvorlige hendelser på norsk sokkel de senere årene.
  • risikoanalysen blir utført tilstrekkelig detaljert slik at den kan være et hjelpemiddel til å redusere risikoen i virksomheten.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket fra tilsynsaktiviteten er at Statoil arbeider godt med å løse utfordringene med utbyggingen. Imidlertid hadde Statoil ikke dokumentert samsvar med flere regelverkskrav.

Vi har påpekt tre avvik fra forskrifter knyttet til mangelfull dokumentasjon av samsvar med maritimt regelverk, mangelfull spesifisering av krav til akseptkriterier for risiko og risikoanalyser for marine systemer som er ikke er i samsvar med forskrifter.

Da det under tilsynet ved stikkprøver ble funnet at en ikke hadde dokumentert om en hadde samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrifter, ber vi Statoil særlig gjennomgå de tekniske kravene i disse forskiftene og se til at disse etterleves.

Videre bør Statoil på ny gjennomgå akseptkriteriene for risiko og risikoanalysene for marine systemer, slik at analysene blir et verktøy til å minimalisere risikoen.

V har videre påpekt fem punkter med avvik fra standarder og seks forbedringspunkter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss