Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Snøhvit - fabrikasjon av prosessanlegg

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført en tilsynsaktivitet rettet mot Statoils oppfølging av fabrikasjon av prosessanlegget på lekteren som skal plasseres på Melkøya. Aktiviteten ble gjennomført hos leverandøren Dragados i Cadiz i tiden 1. til 3. september 2004. Vi har ikke funnet avvik fra krav i regelverket knyttet til styring, påseplikt eller gjennomføring av fabrikasjonen.


Tilsynet startet med et møte hvor det ble gitt en orientering fra Ptil om hensikten med tilsynet. Statoil orienterte om sin oppfølging av prosjektet, inklusiv prosedyrer og status. Hovedentreprenøren Linde ga også en orientering om oppfølging av underleverandører og status for CE-merking. Det ble foretatt verifikasjoner hovedsaklig på lekteren og av dokumentasjon.

Bakgrunn for tilsynet

Ptils prioriterte HMS-oppfølging er blant annet å forvisse seg om at selskapene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretninger. Videre er det et av Ptils resultatmål å bidra til å minimere risiko for materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoil styrer og gjennomfører fabrikasjonen av prosessanlegget på Melkøya (Snøhvit-prosjektet) i henhold til gjeldende krav i petroleumsregelverket, herunder midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer og forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Videre var målsettingen å følge opp Statoils ivaretakelse av påseplikten i forhold til leverandørens (Dragados Cadiz) styring av leveranser til prosjektet.

Resultat av tilsynet

I forhold til Statoils ivaretakelse av krav i sentrale deler av petroleumsregelverket, ble det ikke påvist avvik knyttet til styring, påseplikt eller gjennomføring av fabrikasjonen.

Etter planen skal alt prosessutstyr monteres på lekteren før den transporteres til Melkøya neste år. Det er imidlertid mulighet for at denne planen ikke kan følges fullt ut, noe som i hovedsak berører rørsystemene i anlegget.

Det er derfor viktig at Statoil er foreberedt på en situasjon der deler av utstyret må monteres etter at lekteren er plassert på Melkøya, og at selskapet iverksetter de tiltak som er nødvendige for å redusere eventuelle uønskede konsekvenser av dette.

Melkøya

Melkøya (Illu: Statoil)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no