Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sikkerhetssystemer på Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 21.-22.11.2007 tilsyn med StatoilHydros styring og oppfølging av sikkerhetssystemer i prosessanlegget på Mongstad.


Mongstad (source: StatoilHydro)

Mongstadanlegget

Tilsynet ble ført ved samtaler og verifikasjoner med utvalgte personer på den enkeltes arbeidssted.

Tilsynet omfattet følgende emner og områder:

  • Teknisk sikkerhet

  • Avstengningssystemer

  • Prosessikring

  • Nødsystemer

  • Alarmhåndtering

  •  

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å skaffe informasjon om hvordan sikkerhetssystemene opereres og vedlikeholdes og hvordan krav i regelverk ivaretas.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var basert på krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften/HMS-forskriften).

Resultat fra tilsynet
Mongstadanlegget har vært modifisert og utvidet flere ganger og består av både nytt og gammelt utstyr. Risikobildet er også mer omfattende og annerledes sammensatt enn på andre landanlegg hvor Ptil har tilsynsansvar.

Tilbakemeldingen fra operatører tyder på at det kan være en fordel å trene mer på håndtering av tilløp til storulykker og eskalering av disse. Ikke minst fordi Mongstadanlegget for tiden har små driftsforstyrrelser og høy regularitet.

Under tilsynet oppstod det en reell H2S-lekkasje som medførte alarm og evakuering av fabrikkområdet. Vi fikk et godt inntrykk av hvordan håndteringen av hendelsen ble utført.

Det er i den senere tid gjennomført en oppdatert risikoanalyse av Mongstadanlegget. I analysen påpekes det en rekke risikoforhold som det er viktig å ta stilling til for hvordan disse skal håndteres og kan reduseres.

Tema og inntrykk fra tilsynet kan bli tatt opp igjen ved senere planlagte tilsyn.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss