Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sikkerhet og arbeidsmiljø på Nyhamna

16.-17. november 2004 førte vi tilsyn med Norsk Hydros (Hydro) HMS-styring. Tilsynsaktiviteten fokuserte særlig på områdene sprengingsarbeid, bergarbeid og forhold omkring arbeidsutstyr. Representanter fra Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bistod oss med relevant fagpersonell.


Til grunn for tilsynsaktiviteten ligger krav i følgende forskrifter:

 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.

 • Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften).

 • Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

 • Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid.

 • Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

 •  

Bakgrunn for tilsynet

I 2004 har det på Ormen Lange Nyhamna vært økende aktivitet mht klargjøring av anleggsområdet for byggefasen av landanlegget.

I tilsynsperioden var dominerende aktiviteter: Sprengningsarbeider, tunneldriving, masseforflytning og bygging av anleggshotell.

Nyhamna

Nyhamna (kilde: Norsk Hydro)

I perioden forut for tilsynet ble Ptil varslet om to alvorlige hendelser relatert til mangelfull sikring og avsperring av områdene hvor det foregikk sprengningsarbeid. Vi har hatt en særskilt oppfølging av disse hendelsene og har i tilsynet verifisert gjennomføring av tiltak.

Formål med tilsynet

Målsetningen for tilsynet har vært å undersøke og klarlegge om Hydro styrer bygge- og anleggsaktiviteten på Nyhamna i henhold til gjeldende krav. Et viktig forhold i denne sammenhengen er Hydros oppfølging av entreprenørers HMS styring.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket etter tilsynet er at Hydro oppfyller myndighetenes krav og forventninger til HMS styring av aktivitetene på Nyhamna. Dette inntrykket er bygget på følgende observasjoner:

 • Et omfattende opplæringsprogram tilpasset aktuell prosjektfase og utvikling av HMS forståelse som inkluderer alle entreprenører/arbeidstakere.
 • Synlig prioritering av HMS-oppfølging med system for å fange opp avvik.
 • En motivert HMS-stab med kapasitet til tett oppfølging i anleggsområdet også når det gjelder veiledning til entreprenører innenfor sikker jobbforberedelse (SJA) mv.
 • Aktiv ledelsesoppfølging gjennom møter, inspeksjoner, seminarer mv.
 • Høy rapporteringsfrekvens av hendelser og farlig forhold og bruk av disse til forebyggende arbeid.
 • Rask oppfølging av aksjoner etter HMS-inspeksjoner mv.
 • Lav skadefrekvens.
 • Høyt HMS-nivå knyttet til sprengnings- og bergarbeid sammenlignet med bransjen for øvrig. Det er likevel observert forhold som ikke er i samsvar med krav i regelverket.
 • God oppfølging av arbeidsutstyr med relaterte sertifikater og kompetansekrav.
 • Systematisk oppfølging av arbeidstidsordningene.
 • Det synes å være et forbedringspotensial med hensyn til å avdekke bakenforliggende årsaker etter mindre alvorlige hendelser.

Tilsynet avdekket flere avvik i forhold til regelverket. Ingen av dem var så alvorlige at de verken enkeltvis eller samlet gir grunnlag for pålegg.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss