Gå til hovedinnhold

Tilsyn med selskapsledelsens engasjement i forhold til storulykkesrisiko

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med fem ulike selskap for å få innsyn i selskapsinterne vurderinger av selskapsledelsens engasjement i forhold til storulykkesrisiko.


Tilsynet ble ført med

 • Det norske oljeselskap ASA,
 • ExxonMobil Exploration and Production Norway AS,
 • Dolphin AS,
 • Transocean Offshore Ltd,
 • Petoro AS.

De fem selskapene har i forbindelse med tilsynet foretatt en egenevaluering, og det er presentert eksempler på forbedringsområder som  adresserer både faktagrunnlaget og prosesser for styring av storulykkesrisiko på selskapsnivå.

Tilsynet  danner grunnlag for videre vurderinger i Ptil med hensyn til blant annet:

 • Hvordan styring av storulykkesrisiko i praksis er integrert i virksomhetsstyring.
 • Hvordan faktagrunnlaget som forelegges selskapsledelsen gir nødvendig bilde av den storulykkesrisiko som selskapet er eksponert for.
 • Hvordan prosessene for virksomhetsstyring i praksis bidrar til å forebygge forvitring av barrierer som er kritiske for å forebygge storulykker.
 • Hvordan HMS-styringssystemer bidrar til at beslutninger på selskapsnivå eller i rettighetshavergruppen ikke får negative konsekvenser for storulykkesrisiko.
 • Hvordan et selskaps begrepsapparat kan bidra til å underkommunisere forhold som erfaringsmessig er av betydning for å forhindre en storulykke.
 • Selskapsledelsens initiativer for å forbedre faktagrunnlaget og prosesser for styring av storulykkesrisiko på selskapsnivå.

Lenke til samlerapport etter tilsynet med de fem selskapene

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |