Gå til hovedinnhold

Tilsyn med samtidig modifikasjon og drift på Oseberg

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 1.9.- 26.11.2008 tilsyn med Oseberg Feltsenter. Tilsynet var rettet mot styring og organisering av samtidig drift og modifikasjon med fokus på risikoforståelse og kompetanse.


Tilsynet ble ført i form av et heldags oppstartsmøte med landorganisasjonen 1.9.2008, samt et møte med landorganisasjonen på Sandsli med gjennomgang av systemene for kompetansestyring og risikoforståelse.

Oseberg Feltsenter

Verifikasjon offshore ble gjennomført på Oseberg Feltsenter (bildet) 24.-26.11.2008. I forbindelse med tilsynsaktiviteten ble det gjennomført samtaler med relevant personell, både med leder for Oseberg drift og personell offshore.

Under tilsynet ble det lagt vekt på følgende områder:

 • Arbeidsmiljøforhold
 • Konstruksjon og materialvalg
 • Beredskap
 • Sikkerhetssystem
 • Drift av prosess- og støtteanlegg
 • Drift av undervannsanleggene og feltrørledninger

Verifikasjonen offshore på Oseberg ble begrenset til kompetansestyring og risikoforståelse.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil og StatoilHydro har i sine granskinger kartlagt at mangelfull risiko- og barriereforståelse er en av de hyppigste bakenforliggende årsakene til alvorlige hendelser.

Faglig kompetanse og god kjennskap til systemer og utstyr er en forutsetning for å kunne styre og gjennomføre drifts-, vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter på en forsvarlig måte.

For å håndtere unormale og uønskede situasjoner på en best mulig måte er det viktig å ha forståelse av risikoer forbundet med gjennomføringen av aktivitetene.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere StatoilHydros systemer for å sikre kompetanse og risikoforståelse hos ledende og operativt personell. Dette inkluderte kartlegging av kompetansebehov og formidling av risikoforhold til relevant personell om bord.

Tilsynet hadde som formål å belyse følgende problemstillinger:

 • Hvordan brukes risikoanalyser / risikovurderinger til å identifisere og redusere risiko?
 • Hvordan formidles resultater / forutsetninger / begrensninger i organisasjonen?
 • Hvordan kartlegger StatoilHydro hvilke forhold som er viktig for å sikre en god risikoforståelse hos egne medarbeidere og kontraktører?
 • Hvordan videreføres dette til kompetansekrav for roller / funksjoner?
 • Hvordan kartlegges eksisterende og manglende kompetanse?
 • Hvordan sikres og verifiseres læring og risikoforståelse i alle ledd?
 • Hvordan sikrer StatoilHydro en felles forståelse av risiko og læringsoverføring på tvers i organisasjonen og hos kontraktører?
 • Hvordan brukes positive og negative erfaringer til læring og forbedring?

Resultat av tilsynet
Verifikasjonen ble gjennomført som planlagt, med samtaler og verifikasjoner om bord samt gjennomgang av tre ulike case som ble distribuert til tre arbeidstakergrupper på Oseberg Feltsenter i forkant av tilsynet. Casene var relatert til tre ulike uønskede hendelser, som arbeidstakergruppene ble bedt om å gjennomgå og relatere til egne arbeidsoppgaver. Gruppenes gjennomgang dannet utgangspunkt for samtalene med Ptil under offshoreverifikasjonen.

Vi identifiserte tre avvik og flere forhold med potensial for forbedringer. Avvikene er knyttet til regelverkets krav til

 • HMS-styringssystemet på Oseberg (APOS),
 • formidling, bruk og oppdatering av risikoanalyser,
 • styring av kompetanse.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |