Gå til hovedinnhold

Tilsyn med samtidig drift og modifikasjon på Gullfaks

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 28.4. til 26.6.2008 tilsyn med StatoilHydros styring og organisering på Gullfaks, der både boring og drift av innretningen ble inkludert. Vi identifiserte fire avvik frå regelverkskrav.


Tilsynet ble gjennomført med oppstartsmøte med landorganisasjonen 28.4.2008 og en gjennomgang av Teknisk Tilstandprosjektet (TTS) 23.6.2008.

Gullfaks C (kilde: StatoilHydro)

Verifikasjon offshore ble gjennomført på Gullfaks C (GFC, bildet) 24.-26.6.2008. I forbindelse med tilsynet gjennomførte vi intervju og samtaler med relevant personell, og vi utførte tester og verifikasjoner i dokumenter og anlegg.

Under tilsynet ble det lagt vekt på følgende fagområder:

 • Boring og brønn
 • Arbeidsmiljøforhold
 • Konstruksjon og materialvalg
 • Beredskap
 • Sikkerhetssystem
 • Drift av prosess- og støtteanlegg
 • Drift av undervannsanleggene og feltrørledninger

Verifikasjonen offshore på Gullfaks C ble begrenset til fagområdene beredskap og teknisk sikkerhet.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få bekreftet at StatoilHydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter slik at drift, vedlikehold og modifikasjoner på Gullfaks styres og følges opp i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte fire avvik og flere forhold med potensial for forbedringer. Avvikene er knyttet til regelverkets krav til:

 • Brannvannssystemet
 • Sikkerhetsmerking
 • Avviksbehandling
 • Oppfølging av observasjoner i TTS-gjennomganger

Flere av våre observasjoner i rapporten er knyttet til manglende oppfølging av TTS.

 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |