Gå til hovedinnhold

Tilsyn med rørledninger og stigerør på Kristin

Oljedirektoratet har gjennomført et tilsyn rettet mot Statoil sitt arbeid med rørledninger og stigerør til Kristin. Tilsynet ble gjennomført i form av møter, samtaler og verifikasjoner med prosjektet hos operatør og leverandører den 22. - 25. september 2003.


Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for ODs HMS-oppfølging er å se til at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretninger, samt bidra til erfaringsoverføring mellom aktørene. Videre er det et av ODs resultatmål å bidra til å minimere kostnader forbundet med risiko for materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

I de senere år har det vært en rekke hendelser på norsk sokkel som viser manglende robusthet i materialvalg til undervannsanlegg og rørledninger.

Del prosjekt for rørledninger og stigerør er viktig for Kristin utbyggingen og har store utfordringer med hensyn til trykk og temperatur. Behov for teknologikvalifisering er identifisert både for rørlednings- og stigerørsprosjektet.

Formål med tilsynet

Målet med dette tilsynet er å følge opp at prosjektering og fabrikasjon av rørledninger og stigerør for Kristin planlegges og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer for rørledninger og stigerør.

Resultat fra tilsynet

Resultatet fra tilsynsaktiviteten viser at det gjøres mye bra arbeid i begge delprosjekter, men vi ser et forbedringspotensial på områder innen styring og organisering, gjennomføring av analyser, konsistens i dokumentasjon, samhandling mellom operatør og leverandører og noen tekniske forhold.