Gå til hovedinnhold

Tilsyn med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 21.-29.10.2009 tilsyn med risikoforståelse og kompetanse hos ledere og medarbeidere i Aker Drilling. Vi identifiserte to avvik fra krav i regelverket og seks forbedringspunkter.


Tilsynet involverte både landorganisasjon og innretningen Aker Barents. Det ble holdt et oppstartsmøte med landorganisasjonen  angående selskapets systemer og styrende dokumentasjon. Videre ble det gjennomført samtaler med ledelsen omkring risikoforståelse og tiltak for å skape en god sikkerhetskultur.

Verifikasjoner under tilsynet på innretningen Aker Barents var blant annet rettet mot utvalgte deler av driften (marine operasjoner, boring, beredskap og teknisk sikkerhet).

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynsaktiviteten var en oppfølging etter tilsyn i Aker Drilling vedrørende kapasitet og kompetanse 17.9.2008, og tilsyn med HMS-styringssystem 23.9.2008.

Begge disse tilsynsaktivitetene inngikk som deler av Ptils saksbehandling av selskapets søknader om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningene Aker Spitsbergen og Aker Barents.     

Tilsynsaktiviteten var hjemlet i rammeforskriftens § 8 om forsvarlig petroleumsvirksomhet, § 9 om prinsipper for risikoreduksjon og § 10 om organisasjon og kompetanse.

Formål med tilsynet
Tilsynsaktiviteten hadde til hensikt å evaluere selskapets arbeid med å sikre forsvarlig risikoforståelse og kompetanse i forbindelse med planlegging, styring, gjennomføring og oppfølging av drift på sokkelen, med særlig vekt på sikkerhetskritiske aktiviteter.

Tilsynsteamet la særlig vekt på å evaluere hvordan selskapet og den enkelte medarbeider planlegger og sikrer forhold som er viktige i risikosammenheng, hvordan god risikoforståelse formidles og videreføres i kompetansekrav og hvordan læring, barrieretenking og risikoforståelse verifiseres og videreformidles i organisasjonen og hos underleverandører. 

Resultat av tilsynet
Tilsynsteamet hadde under verifikasjonen på Aker Barents en rekke samtaler med ledere og medarbeidere rettet mot risikoforståelse og funksjonell kompetanse.
 
Aker Drilling har igangsatt et grundig og godt familiariseringsprogram for alle stillingene om bord når det gjelder kompetanseverifisering av egne arbeidsprosesser og oppgaver.

Selskapets satsing på innleide mentorer (”safety coaches”), for blant annet å styrke risikoforståelse og etablere en god sikkerhetskultur, fremkom som et godt sikkerhetsmessig tiltak.  

Et system med observasjonskort var etablert og i innkjøringsfasen. Observasjonskortene dekket både generelle mangler, uønsket/avvikende atferd og forbedringsforslag.
 
Likeledes var ”Aker-sjekken” introdusert som et sikkerhetsfremmende tiltak relatert til de fleste arbeidsprosesser. Også dette tiltaket var under etablering og ble kontinuerlig vurdert i forhold til bruk og virkemåte.
 
Det ble registrert to avvik i forhold til krav i regelverket og seks forbedringspunkter.

Journal 2009/966

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |