Gå til hovedinnhold

Tilsyn med risiko for storulykke på Kollsnes landanlegg

I perioden 28.-29. september 2004 gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) en tilsynsaktivitet hos Gassco as. Tilsynet var rettet mot storulykkesrisiko på Kollsnes landanlegg med hovedvekt på overtakelse og oppstart av nye anleggsdeler i Troll oppgraderingsprosjekt (TOP). Etter tilsynet er det vårt inntrykk at Gassco og Statoil har tilfredsstillende styring og kontroll på overtakelses- og oppstartsaktivitetene i TOP.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal videre bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet i virksomheten.

Dette tilsynet er basert på storulykkesforskriften hvis formål er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de følger storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å vurdere om virksomheten har tilfredsstillende styring på forhold relatert til storulykkesrisiko med spesiell fokus på overtakelse og oppstart av nye anleggsdeler (TOP), herunder også opplæring/kompetanse og dokumentasjon.

Illu: Statoil

Troll A og Kollsnes (Illu: Statoil)


Resultat fra tilsynet

Gassco med Statoil som teknisk tjenesteyter synes å ha tilfredsstillende styring og kontroll på overtakelses- og oppstartsaktivitetene i TOP. tilfredsstillende styring og kontroll på overtakelses- og oppstartsaktivitetene i TOP.

Gassco med Statoil som teknisk tjenesteyter synes å ha tilfredsstillende styring og kontroll på overtakelses- og oppstartsaktivitetene i TOP.

Vi påpekte imidlertid risiko forbundet med et stort omfang stillaser i NGL-anlegget som nå er trykksatt og i prøvedrift. Dette ble tatt særskilt opp på oppsummeringsmøtet, og vi sendte et eget brev om saken umiddelbart i etterkant av tilsynet.

Svaret fra Gassco/Statoil på dette er mottatt og vurdert som tilfredsstillende.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss