Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Regalia - vedlikeholdsstyring, elektro og teknisk sikkerhet

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 19.-20.5.2009 tilsyn med vedlikeholdsstyring, elektro og teknisk sikkerhet på boliginnretningen MSV Regalia. Vi identifiserte flere avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomganger, samtaler og verifikasjoner ombord på innretningen mens denne lå ved verftet Keppel Verolme i Rozenburg i Holland for nødvendig vedlikehold, modifikasjoner og oppgradering.

Regalia (kilde: Prosafe).

Bakgrunn for tilsynet
Regalia er en flyttbar boliginnretning bygd i 1985. Innretningen er registrert i Singapore og klasset hos Lloyd´s. Prosafe AS har søkt Ptil om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. Tilsynet var en del av saksbehandlingen knyttet til denne søknaden.

Etter verkstedsoppholdet er planen at innretningen skal til norsk sokkel for BP på Valhall-feltet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til vedlikeholdsstyring, elektro og teknisk sikkerhet var i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknaden, samt informasjon mottatt fra Prosafe AS og prosjektteamet ved verftet. 

Resultat av tilsynet
Mangelfull merking så ut til å være et generelt problem.

Innen vedlikeholdsstyring ble det avdekket flere avvik og forbedringspunkter. Det var store mangler både med merking av utstyr og at utstyr ikke var lagt inn i vedlikeholdsdatabasen. Det ble avdekket flere avvik i vedlikeholdsstyringssystemet på sikkerhetskritisk utstyr som ikke er beskrevet, identifisert eller omsøkt i forbindelse med SUT-prosessen.

Innen elektro og teknisk sikkerhet ble det også avdekket flere avvik og forbedringspunkter. Spesielt savnet vi dekkende prosedyrer og beskrivelser for utførelse av viktige funksjoner i nødsituasjoner som brannalarm.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |